Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Środowiska i Ładu Przestrzennego Rady Miejskiej w Brwinowie odbędzie się 27 listopada 2015 r. o godzinie 18:00 w sali na stadionie miejskim przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.


  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Zaopiniowanie projektów uchwał.
  4. Wstępne omówienie projektu budżetu na 2016 rok w części będącej przedmiotem działalności Komisji.
  5. Sprawy wniesione i wolne wnioski.
  6. Zamknięcie posiedzenia.
 

Przewodnicząca Komisji Rolnictwa, Środowiska i Ładu Przestrzennego
 
/-/ Aldona Górniak