Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Środowiska i Ładu Przestrzennego odbędzie się 28 grudnia 2015 r. o godzinie 17:00 w sali na Stadionie Miejskim przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.


Porządek obrad:
1.    Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2.    Przedstawienie porządku obrad.
3.    Zaopiniowanie projektów uchwał.
4.    Sprawy wniesione i wolne wnioski.
5.    Zamknięcie posiedzenia.

Przewodnicząca Komisji Rolnictwa,
Środowiska i Ładu Przestrzennego

/-/ Aldona Górniak