Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Brwinowie odbędzie się 14 maja 2020 r. o godz. 18.00, w Urzędzie Gminy Brwinów ul. Grodziska 12.

Porządek obrad:

1.Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2.Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3.Sprawy bieżące - rozpatrzenie pisma mieszkańców ul. Wesołej.
4.Sprawy wniesione i wolne wnioski.
5.Zamknięcie posiedzenia Komisji.

Przewodniczący Komisji Skarg,
Wniosków i Petycji

/-/ Zbigniew Kurządkowski