brwinowXI sesja Rady Miejskiej w Brwinowie odbędzie się w dniu 27 sierpnia 2019 roku (wtorek) o godz. 18:00 w sali konferencyjnej przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Informacja Burmistrza Gminy Brwinów dotycząca analizy świadczeń majątkowych składanych przez pracowników Urzędu Gminy Brwinów za rok 2018.
4. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Brwinowie dotycząca analizy świadczeń majątkowych składanych przez Radnych na rozpoczęcie kadencji 2018-2023 oraz za rok 2018.
5. Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej w Brwinowie.
6. Rozpatrzenie uchwał w sprawie:
6.1. zmiany uchwały Nr III.12.2018 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brwinów na lata 2019-2025 (RM.0006.110.2019);
6.2. zmian w Uchwale Budżetowej Nr III.13.2018 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia
20 grudnia 2018 r. (RM.0006.111.2019);
6.3. uzgodnienia prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody w odniesieniu do pomnika przyrody (RM.0006.101.2019);
6.4. przyjęcia zadań z zakresu zarządzania drogami powiatowymi, obejmujących zimowe utrzymanie dróg powiatowych, ścieżek rowerowych, ciągów pieszo-rowerowych
i chodników leżących w granicach administracyjnych Gminy Brwinów w sezonie zimowym 2019/2020 (RM.0006.108.2019);
6.5. ustanowienia programu stypendialnego pn. „Stypendium Gminy Brwinów”, wspierającego wybitne osiągnięcia edukacyjne, sportowe lub artystyczne oraz określenia warunków, formy i trybu jego przyznawania (RM.0006.105.2019);
6.6. wyrażenia zgody na nabycie działek w miejscowości Owczarnia gmina Brwinów (RM.0006.109.2019).
7. Przyjęcie protokołu z IX sesji Rady Miejskiej.
8. Przyjęcie protokołu z X sesji Rady Miejskiej.
9. Sprawy wniesione i wolne wnioski.
10. Zamknięcie sesji.


P r z e w o d n i c z ą c y
Rady Miejskiej w Brwinowie
/ - / Sławomir Rakowiecki