Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Środowiska i Ładu Przestrzennego odbędzie się 5 listopada 2018 r. o godzinie 18:00 w Sali konferencyjnej przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały dotyczącej aktualności studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego w Gminie Brwinów.
4. Zaopiniowanie projektów uchwał.
5. Sprawy wniesione i wolne wnioski.
6. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodnicząca Komisji Rolnictwa,
Środowiska i Ładu Przestrzennego

/-/ Aldona Górniak