W trybie określonym w art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz.446, 1579 i 1948, z 2017 r. poz. 730 i 935) zwołuję XLVI sesję Rady Miejskiej w Brwinowie VII kadencji, która odbędzie się dnia 8 września 2017 r. o godz. 18.00 w sali konferencyjnej przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.

Porządek obrad

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwał w sprawie:
  • zmiany uchwały Nr XXXV.312.2016 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia
   28 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej prognozy finansowej gminy Brwinów na lata 2017 -2025 (RM.0006.100.2017)
  • zmian w uchwale budżetowej Nr XXXV.313.2016 Rady Miejskiej w Brwinowie
   z dnia 28 grudnia 2016 r. (RM.0006.101.2017).
 1. Zamknięcie sesji.

 

 

 P r z e w o d n i c z ą c y

Rady Miejskiej w Brwinowie

 / - / Sławomir Rakowiecki