XXVIII sesja Rady Miejskiej w Brwinowie odbędzie się w dniu 3 czerwca 2016 roku (piątek) o godz. 17.00 w sali Ochotniczej Straży Pożarnej przy ul. Pszczelińskiej 3 w Brwinowie.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Informacje Burmistrza Gminy Brwinów.
 4. Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej w Brwinowie.
 5. Przedstawienie przez uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Brwinowie im. Iwaszkiewicza projektu "Wpływ czytelnictwa na rozwój wyobraźni człowieka" oraz udział radnych w przedstawionym projekcie.
 6. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy Brwinów za rok 2015:
  • odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej o przedłożonych przez Burmistrza Gminy Brwinów sprawozdaniu finansowym oraz sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy Brwinów za 2015 rok;
  • odczytanie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
   w Warszawie o przedłożonym przez Burmistrza Gminy Brwinów sprawozdaniu
   z wykonania budżetu za 2015 rok;
  • podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdań.
 1. 7. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Gminy Brwinów za 2015 r.:
 • odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Brwinowie w sprawie absolutorium dla Burmistrza Gminy Brwinów;
 • odczytanie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
   w Warszawie o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Brwinowie
   w sprawie absolutorium dla Burmistrza Gminy Brwinów;
 • ocena wykonania budżetu;
 • podjęcie uchwały w sprawie absolutorium.
 1. Zapytania i interpelacje.
 2. Sprawy wniesione i wolne wnioski.
 3. Zamknięcie sesji.

 

P r z e w o d n i c z ą c y

Rady Miejskiej w Brwinowie

/ - / Sławomir Rakowiecki