Zaproszenie na posiedzenie Komisji Rewizyjnej, które odbędzie się dnia 25 kwietnia 2013 r.   o   godz. 18.00  w   siedzibie  Urzędu  Gminy   przy
ul. Grodziskiej 12 w sali konferencyjnej.

 
 

Porządek obrad:
 
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3. Przygotowanie opinii z wykonania budżetu za 2012 rok.
4. Wyszczególnienie wniesionych uwag do sprawozdania.
5. Sprawy wniesione i wolne wnioski.
6. Zamknięcie posiedzenia Komisji.
 

 
 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
/-/ Henryk Tybuś