Zaproszenie na posiedzenie Komisji Rozwoju i Kształtowania Polityki Przestrzennej, które odbędzie się dnia 24 kwietnia 2013 r. o godzinie 1730 w sali Urzędu Gminy Brwinów przy ul. Grodziskiej 12

Porządek obrad:

1.    Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2.    Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3.    Zaopiniowanie projektów uchwał skierowanych na sesję.
4.    Sprawy wniesione i wolne wnioski.
5.    Zamknięcie posiedzenia Komisji.


Przewodniczący Komisji Rozwoju  
i Kształtowania Polityki Przestrzennej
Rady Miejskiej w Brwinowie   

/-/  Rafał Wysocki