Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Spraw Społecznych i Porządku Publicznego, które odbędzie się dnia 06.05.2013 r. o godz. 1800 w sali Urzędu Gminy Brwinów przy ul. Grodziskiej 12.

Porządek obrad:

1.    Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2.    Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3.    Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu za 2012 r.
4.    Sprawy wniesione i wolne wnioski
5.    Zamknięcie posiedzenia.                


Przewodniczący komisji Spraw
Społecznych i Porządku   
 Publicznego w Brwinowie  
/-/ Maciej Szmyt