Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Spraw Społecznych i Porządku Publicznego, które odbędzie się dnia 23.05.2013 r. o godz. 1800 w sali Urzędu Gminy Brwinów przy ul. Grodziskiej 12.


Porządek Obrad:

1.    Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2.    Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3.    Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu
4.    Sprawy wniesione i wolne wnioski.
5.    Zamknięcie posiedzenia.



Przewodniczący Komisji Spraw
Społecznych i Porządku  
 Publicznego w Brwinowie
/-/ Maciej Szmyt