Zaproszenie na posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty i Sportu, które odbędzie się w dniu 6 czerwca 2013  roku o godz. 17.15 w siedzibie urzędu przy ul. Grodziskiej 12.

 

Porządek obrad:

 
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3. Omówienie uchwał, które wpłynęły do Komisji.
4. Omówienie wykonania budżetu Gminnego Ośrodka Kultury za 2012 rok (spotkanie z Panią Dyrektor i Główną Księgową)
5.  Sprawy wniesione i wolne wnioski.
6.  Zamknięcie posiedzenia Komisji.
 
 
 
 

 
                       Przewodniczący
                     Komisji Kultury, Oświaty i Sportu
               Rady Miejskiej w Brwinowie
                      
       /-/  Andrzej Precigs