Uprzejmie zapraszam na połączone posiedzenie Komisji Skarbu z Komisją Inwestycji i Gospodarki Komunalnej, które odbędzie się 11 lipca 2013 r. o godz. 18:00 w sali konferencyjnej Urzędu przy ul. Grodziskiej 12.

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2.  Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3. Realizacja projektu Czyste Życie- kompleksowa gospodarka wodno-ściekowa na terenie gminy Brwinów- wykonanie rzeczowe i finansowe, realizacja zapisów umowy o dofinansowanie, efekt ekologiczny.
4. Informacja w  sprawie  wyniku  finansowego  spółki BPWK w Brwinowie- bilans za 2012 r.
5. Wstępna   informacja  na   temat   wykonania dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów za pierwsze półrocze 2013 r.
6. Informacja na temat rozstrzygniętego przetargu i umowy w sprawie udzielenia kredytu bankowego na pokrycie deficytu budżetowego.
7. Sprawy różne.
8.Zamknięcie posiedzenia Komisji
 
 

 
Przewodniczący Komisji Skarbu
Rady Miejskiej w Brwinowie
/-/ Andrzej Guzik
 
Przewodniczący Komisji Inwestycji
i Gospodarki Komunalnej
/-/ Dariusz Krzemiński