Serdecznie zapraszam na posiedzenie Komisji Rozwoju i Kształtowania Polityki Przestrzennej połączone z posiedzeniem Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju Terenów Wiejskich, które odbędzie się dnia 17 grudnia 2013 r. około godziny 1715 w sali konferencyjnej Urzędu przy ul. Grodziskiej 12
 

Porządek obrad:

 
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3. Zaopiniowanie projektów uchwał na najbliższą sesję.
4. Sprawy wniesione i wolne wnioski.
5. Zamknięcie posiedzenia Komisji.
 
 

Przewodniczący Komisji Rozwoju
i Kształtowania Polityki Przestrzennej
Rady Miejskiej w Brwinowie
             /-/  Rafał Wysocki

Przewodnicząca Komisji Ochrony Środowiska

i Rozwoju Terenów Wiejskich
/-/ Aldona Górniak