Połączone posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju Terenów Wiejskich oraz Komisji Inwestycji i Gospodarki Komunalnej  odbędzie się 6 czerwca 2014 r. o godz. 17:15 w sali na Stadionie Miejskim przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.

Porządek obrad

1.Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Zaopiniowanie projektów uchwał
4. Sprawy wniesione i wolne wnioski.
5. Zamknięcie posiedzenia komisji.

Przewodnicząca Komisji Ochrony Środowiska
i Rozwoju Terenów Wiejskich
/-/Aldona Górniak

 
 Przewodniczący Komisji Inwestycji
 Rady Miejskiej w Brwinowie
(-) Dariusz Krzemiński