Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Środowiska i Ładu Przestrzennego odbędzie się 18 grudnia 2014 r. o godzinie 18:00 w sali na Stadionie Miejskim przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.
Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3. Omówienie projektu budżetu na rok 2015 w części będącej przedmiotem działalności Komisji.
4. Sprawy wniesione i wolne wnioski.
5. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodnicząca Komisji Rolnictwa,
Środowiska i Ładu Przestrzennego

/-/Aldona Górniak