Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Środowiska i Ładu Przestrzennego Rady Miejskiej w Brwinowie odbędzie się 8 czerwca 2015 r. o godzinie 18:00 w sali na Stadionie Miejskim przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.


Porządek obrad:

1.    Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2.    Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3.    Omówienie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Czubin.
4.    Omówienie projektów uchwał.
5.    Sprawy wniesione i wolne wnioski.
6.    Zamknięcie posiedzenia.Przewodnicząca Komisji Rolnictwa,
Środowiska i Ładu Przestrzennego

/-/Aldona Górniak