W związku z brakiem możliwości udziału przedstawicieli Urzędu Gminy Brwinów w posiedzeniu Komisji Rolnictwa, Środowiska i Ładu Przestrzennego Rady Miejskiej w Brwinowie, zwołanego na 24 lipca 2015 r. oraz faktem, iż jedyny punkt obrad posiedzenia może być rozpatrzony w sierpniu, odwołuję niniejsze posiedzenie Komisji.
 

Przewodnicząca Komisji Rolnictwa, Środowiska i Ładu Przestrzennego
Aldona Górniak