Zadanie pn. „Rozbudowa ul. Szkolnej w Żółwinie łączącej DP3109W z DP1502W” jest zrealizowane z państwowego funduszu celowego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

W ramach inwestycji przebudowana zostanie droga gminna – ul. Szkolna na odcinku o łącznej długości 1.528,89 mb o nawierzchni bitumicznej o szerokości 5,50-6,00 m. Na całej długości przebudowywanego odcinka ruch pieszych zostanie zapewniony poprzez budowę chodnika. Na odcinku o łącznej długości 1.146,89 mb wybudowana zostanie infrastruktura przeznaczona dla ruchu rowerów w tym: ścieżka pieszo-rowerowa oraz ścieżka rowerowa.
Przewidziano również budowę pięciowylotowego ronda na skrzyżowaniu z ul. Jedwabną.
Powstaną zjazdy publiczne oraz prywatne o nawierzchni z kostki betonowej, kilkadziesiąt miejsc postojowych w rejonie Orlika, nieutwardzone pobocza o nawierzchni z kruszywa łamanego, progi zwalniające, odwodnienie drogi, oświetlenie, kanał technologiczny, w okolicy boisk zlokalizowana zostanie nowa wiata przystankowa, konieczne będzie również usunięcie kolizji z istniejącą infrastrukturą. Zadanie przewiduje również wprowadzenie nowej organizacji ruchu, wykonanie nowego oznakowania poziomego i pionowego. Powstanie 11 przejść dla pieszych w tym 5 wyniesionych.

Wykonane zostaną nie objęte wnioskiem odcinki dróg wewnętrznych odchodzące od ronda, w tym ul. Jedwabnej a także odcinek kanalizacji sanitarnej oraz wodociągu.

 

Dofinansowanie: 5.273.089,61 zł
Całkowita wartość: 11.938.872,67 zł
Łączny koszt realizacji inwestycji, uwzględniający również zakres nie objęty wnioskiem o dofinansowanie wyniesie 15.969.090,00 zł
Realizacja inwestycji zaplanowana została na lata: 2022-2023