Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg (RFRD) to kompleksowy instrument wsparcia realizacji zadań na drogach zarządzanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Jego celem jest przyspieszenie powstawania nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, a także zwiększenie atrakcyjności i dostępności terenów inwestycyjnych.
Nowelą ustawy rozszerzono katalog zadań dofinansowywanych z RFRD o budowę obwodnic w ciągu dróg wojewódzkich oraz budowę, przebudowę lub remont dróg wojewódzkich, dróg powiatowych i dróg gminnych, zarządzanych przez prezydenta miasta na prawach powiatu będącego siedzibą wojewody lub sejmiku województwa. Umożliwiono przy tym dofinansowanie zadań polegających na poprawie bezpieczeństwa pieszych w obrębie przejść dla pieszych.


Fundusz Dróg Samorządowych
Rozbudowa ul. Pruszkowskiej w Brwinowie na odcinku od ronda W. Kowalskiego do ronda F. Nowosielskiego (2020)
Przebudowa drogi gminnej 311321W – ulicy Kampinoskiej w Brwinowie (2019–2020)
Budowa ulicy Wolności w Parzniewie łączącej drogi powiatowe 3141W i 3124W (2019–2020)


Fundusz Dróg Samorządowych (FDS) został utworzony w 2019 r. Środki z FDS przeznaczono w kraju na inwestycje polegające na budowie i modernizacji dróg powiatowych i dróg gminnych, a także budowę mostów zlokalizowanych w ciągach dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych. Ze środków FDS wspierana była też budowa i remonty dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych o znaczeniu obronnym. Dofinansowanie z funduszu dla zadań powiatowych i gminnych było uzależnione od dochodów jednostek samorządu terytorialnego: im niższy dochód własny JST, tym większa wartość dofinansowania, przy czym maksymalne dofinansowanie mogło wynieść do 80 proc. kosztów realizacji zadania. Na mocy nowelizacji ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych oraz niektórych innych ustaw z grudnia 2020 r. Fundusz zmienił nazwę na Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg.

Rozbudowa ul. Pruszkowskiej w Brwinowie na odcinku od ronda im. W. Kowalskiego do ronda im. F. Nowosielskiego (2020)
Kwota dofinansowania: 1 910 649,97 zł (2020 r. – 1 606 845,80 zł, 2021 r. – 303 804,17 zł)
Koszt całkowity: 3 069 992,79 zł
Termin realizacji: 2020 r.

Przebudową objęty został odcinek ul. Pruszkowskiej od ronda im. W. Kowalskiego do ronda im. F. Nowosielskiego. W ramach zadania wykonana została nowa nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego, chodniki zapewniające bezpieczny ruch pieszych na całej długości przebudowywanego odcinka oraz zjazdy i dojścia do posesji z kostki betonowej. Ponadto w celu podniesienia bezpieczeństwa skrzyżowania ul. Pruszkowskiej z ulicami Peronową oraz Orlą wykonane zostały jako wyniesione, wykonano również przejścia dla pieszych, w tym dwa wyniesione oraz próg zwalniający. Powstały również miejsca postojowe. Przebudowana została sieć kanalizacji deszczowej wraz z budową nowego odcinka oraz wymieniona została istniejąca linia oświetlenia, w tym wysięgniki wraz z oprawami. W ramach zadania usunięto kolizje z istniejącymi sieciami uzbrojenia terenu. Zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu wykonane zostało oznakowanie poziome i pionowe, a także punktowe elementy odblaskowe. Z zakresu objętego dofinansowaniem udzielonym ze środków Funduszu Dróg Samorządowych została wyłączona infrastruktura przeznaczona dla ruchu rowerów.


Przebudowa drogi gminnej 311321W – ulicy Kampinoskiej w Brwinowie (2019–2020)
Kwota dofinansowania: 1 466 204,87 zł (2019 r. – 920 293,00 zł, 2020 r. – 545 911,87 zł)
Koszt całkowity: 2 147 212,55 zł
Termin realizacji: 2019–2020

Przebudowa ul. Kampinoskiej została podzielona na etapy, pokrywające się z odcinkami wskazanymi we wniosku o dofinansowanie.

Odcinek I – od ul. Piłsudskiego do ul. Jasnej
Termin realizacji: 2019 r.
W 2019 r. został zrealizowany I etap inwestycji, w ramach którego ul. Kampinoska została przebudowana na długości ok. 530 m obejmującej odcinek od ul. Piłsudskiego do ul. Jasnej. W ramach tego etapu wykonana została jezdnia o nawierzchni bitumicznej oraz o nawierzchni z kostki betonowej w rejonie wyniesionego skrzyżowania z ul. Mickiewicza oraz przejść dla pieszych. Wzdłuż całej długości przebudowanego odcinka powstał chodnik zapewniający bezpieczny ruch pieszych. Przeprowadzone prace objęły również wykonanie zjazdów do posesji z kostki betonowej, pobocza nieutwardzonego z kruszywa oraz przepustów pod zjazdami. Odwodnienie drogi odbywało za pomocą spadków nawierzchni na tereny zielone, rowu, muld, sączków podłużnych oraz ścieku podchodnikowego. Zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu wykonane zostało oznakowanie poziome i pionowe, a także punktowe elementy odblaskowe.

Odcinek II – od ul. Jasnej do końca
Termin realizacji: 2020 r.
W 2020 r. został zrealizowany drugi odcinek ul. Kampinoskiej – o długości ok. 233 m od ul. Jasnej do końca. Na odcinku do ul. Klonowej powstała jezdnia o nawierzchni bitumicznej, natomiast na pozostałym odcinku wykonano jezdnię o nawierzchni z kostki betonowej. Na końcu drogi powstał prostokątny plac do zawracania. Dla poprawy bezpieczeństwa pieszych, rowerzystów i kierowców po stronie wschodniej został wybudowany chodnik, a skrzyżowanie ul. Klonowej i Kampinoskiej wykonano jako wyniesione. Po stronie zachodniej drogi wykonane zostały zjazdy do posesji o nawierzchni z kostki betonowej.
Zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu powstało nowe oznakowanie poziome oraz pionowe, zamontowano punktowe elementy odblaskowe oraz utworzona została strefa zamieszkania obejmująca odcinek od ul. Klonowej do końca. Na części drogi objętej strefą zamieszkania powstały miejsca postojowe z kraty parkingowej wypełnionej kruszywem kamiennym. Ponadto w ramach inwestycji została przebudowana sieć elektroenergetyczna i telekomunikacyjna kolidująca z projektowaną przebudową drogi.

 

 

 
Budowa ulicy Wolności w Parzniewie łączącej drogi powiatowe 3141W i 3124W (2018–2019)
Kwota dofinansowania: 2 119 596,00 zł
Koszt całkowity: 6 597 842,89 zł
Termin realizacji: 2018–2019

Ulica Wolności na znacznym odcinku przebiega wzdłuż osiedli Twój Parzniew, łącząc dwie drogi powiatowe – ul. Solidarności oraz Przyszłości. We wniosku o udzielenie dofinansowania zadanie podzielone zostało na dwa odcinki, z czego pierwszy obejmował budowę drogi od ul. Solidarności kończąc się za projektowanym rondem, natomiast drugi obejmował pozostałą część drogi kończąc się skrzyżowaniem z ulicą Przyszłości. W 2018 r. gmina wybudowała część pierwszego odcinka o długości 400 m od ul. Solidarności do ul. Młodości. Budowa pozostałej części inwestycji nastąpiła w 2019 r.
W ramach zadania wybudowana została droga o całkowitej długości wynoszącej 991 m. Została wykonana nowa jezdnia o szerokości 6 m o nawierzchni bitumicznej, ciąg pieszo-rowerowy o nawierzchni z kostki betonowej, chodnik oraz ścieżka rowerowa. Powstały również dwa skrzyżowania w tym jedno wyniesione z ul. Młodości oraz w postaci czterowylotowego ronda na skrzyżowaniu z ul. Opatrzności. W ramach inwestycji powstało 10 przejść dla pieszych, w tym trzy wyniesione. W pasie drogowym zaprojektowane zostały miejsca postojowe w tym również sześć miejsc przeznaczonych dla osób z niepełnosprawnościami. Odwodnienie drogi odbywa się za pomocą trzech rowów otwartych, zbierających wodę przy pomocy wpustów z przykanalikami oraz kanalizacji deszczowej. Na całej długości wybudowanej drogi powstało oświetlenie uliczne. Inwestycja przewidywała również budowę zjazdów. Na podstawie zatwierdzonego projektu organizacji ruchu wprowadzono oznakowanie poziome oraz pionowe.