Burmistrz Gminy Brwinów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2019 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w dziedzinie piłki nożnej i piłki nożnej halowej. Kluby sportowe i stowarzyszenia mogą składać oferty do 5 marca 2019 r.
Ogłoszenie - link do Biuletynu Informacji Publicznej

Wpłynęła oferta na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy może wnieść do oferty swoje uwagi.