Fundacja Toto Animo ubiega się o dofinansowanie zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia polegającego na organizacji zajęć w trakcie ferii zimowych dla 2 dzieci i młodzieży z autyzmem. Zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy może wnieść do oferty swoje uwagi.Składając swoją ofertę z pominięciem otwartego konkursu ofert, Fundacja Toto Animo stara się o tzw. mały grant. Taką możliwość pozyskiwania pieniędzy na realizowanie zadań publicznych daje ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać do 14 stycznia 2013 r. na adres e-mail: promocja(at)brwinow.pl lub pisemnie w Biurze Obsługi Interesanta przy ul. Grodziskiej 12.