Stowarzyszenia, podobnie jak wszystkie inne osoby prawne, mają coroczny obowiązek złożenia sprawozdania w Urzędzie Skarbowym. Uwaga: w tym roku obowiązują zmienione zasady.

Uwaga na terminy

Do 30 marca organizacje pozarządowe wysyłają do Urzędu Skarbowego deklarację o podatku dochodowych CIT-8 (z załącznikami CIT-8/O, CIT-D). Do 30 czerwca zatwierdzają sprawozdanie finansowe za 2014 r. i do 10 lipca przekazują je do Urzędu Skarbowego.

Takie obowiązki spoczywają na wszystkich organizacjach pozarządowych, które posiadają osobowość prawną, nawet jeśli w poprzednim roku nie prowadziły żadnej działalności i nie wykazują żadnego obrotu pieniędzmi. Wówczas, składając deklarację podatkową do 30 marca, składają deklarację zerową. Te organizacje, które uzyskały status organizacji pożytku publicznego (OPP) muszą spełnić jeszcze dodatkowe, inne wymogi.

Zmiany w przepisach

We wrześniu 2014 r.  zostało uchylone rozporządzenia o szczególnych zasadach rachunkowości dla podmiotów nieprowadzących działalności gospodarczej. Dotyka to zdecydowanej większości organizacji pozarządowych, które korzystając z tego rozporządzenia, sporządzały coroczne, obowiązkowe sprawozdania finansowe.

Sprawozdania za 2014 rok muszą być sporządzone według zasad określonych bezpośrednio w ustawie o rachunkowości. Organizacje pozarządowe mają do wyboru dwa tryby sporządzania sprawozdań. Pierwszy to znany już od lat wzór sprawozdania, którego już teraz używają podmioty prowadzące działalność gospodarczą. Drugi tryb to nowość: wzór sprawozdania przeznaczony dla jednostek mikro.

Jednostka mikro


Jako jednostka mikro rozliczać się będą mogły nie tylko stowarzyszenia, ale też podmioty prowadzące działalność gospodarczą, który nie osiąga dwóch z trzech określonych ustawą parametrów (1,5 mln majątku, 3 mln przychodu, 10 osób zatrudnionych). Stąd bierze się istotna wada nowych przepisów: nie są dostosowane do specyfiki działania organizacji pozarządowych. Z jednej strony, na pierwszy rzut oka, liczba pozycji koniecznych do wypełnienia w poszczególnych częściach sprawozdania finansowego  jest znacznie mniejsza niż dawniej. W nowym wzorze jest obowiązek podzielenia kosztów na cztery kategorie: 1) amortyzacja, 2) zużycie materiałów i energii, 3) wynagrodzenia, 4) pozostałe koszty. Nie dają one obrazu działalności stowarzyszenia.

Upoważnione organy organizacji pozarządowej (władze stowarzyszenia, które zatwierdzają sprawozdania – trzeba to sprawdzić w statucie, często jest to walne zgromadzenie) powinny podjąć uchwałę o tym, czy są jednostkami mikro i czy będą rozliczać się według nowego wzoru zaproponowanego w ustawie o rachunkowości. Drugą opcją jest „pełne” sprawozdanie, jak w przypadku przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na większą skalę.

Departament Pożytku Publicznego jeszcze pracuje nad wytycznymi do wzoru sprawozdania finansowego. Do uproszczonego wzoru dla jednostki mikro dołożone zostaną przydatne kategorie, takie jak przychody i koszty działalności statutowej.

Za brak sprawozdania US może ukarać grzywną
 
Organizacje pozarządowe, które w wymaganym terminie (w ciągu 10 dni od daty zatwierdzenia, najpóźniej do 10 lipca) nie złożą sprawozdania finansowego do urzędu skarbowego, mogą zostać ukarane grzywną za wykroczenie skarbowe.

„Kto wbrew obowiązkowi nie przekazuje w terminie właściwemu organowi podatkowemu sprawozdania finansowego, opinii lub raportu, podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.” Taki zapis zawiera nowy artykuł o numerze 80b, który znalazł się w Kodeksie karnym skarbowym (KKS) i obowiązuje od 1 stycznia 2015 r. Wcześniej niedopełnienie obowiązku związanego ze sprawozdaniem nie było bezpośrednio zagrożone karą. Wysokość grzywny: od 175 zł do 3500 zł.

Tekst ustawy wprowadzający opisane zmiany:
Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2014.1328)