Marszałek Województwa Mazowieckiego ogłosił rozpoczęcie procedury wyłaniania kandydatów na członków Mazowieckiej Rady działalności Pożytku Publicznego.

Ruszył nabór na członków Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego na lata 2023-2026. Kandydatów można zgłaszać do 17 kwietnia 2023 r. Zaproszenie jest skierowane do organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 ze zm.) prowadzących działalność na terenie województwa mazowieckiego, które mogą zgłaszać kandydatów na członków MRDPP VI kadencji. Zgłoszenia będą przyjmowane wyłącznie elektronicznie w terminie do 17 kwietnia 2023 r. poprzez rejestrację na stronie www.mrdpp.mazovia.pl.

Kandydat na członka musi spełniać łącznie wszystkie poniższe warunki:
1. zostać zgłoszony przez Organizację uprawnioną w rozumieniu § 4 ust. 1 Regulaminu;
2. być osobą pełnoletnią;
3. wyrazić zgodę na kandydowanie;
4. korzystać z pełni praw publicznych i nie być karanym za przestępstwo popełnione umyślnie;
5. uzyskać pięć imiennych rekomendacji na kandydowanie do MRDPP pochodzących od różnych Organizacji działających w województwie mazowieckim.

Weryfikacja zgłoszeń kandydatów będzie trwała do 24 kwietnia 2023 r. Więcej informacji oraz Regulamin powoływania członków Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego wraz z załącznikami są do pobrania na stronie:

https://mrdpp.mazovia.pl/wszystko-o-rpp/do-pobrania,37

oraz

https://um.warszawa.pl/waw/ngo/-/nabor-na-czlonkow-mazowieckiej-rady-dzialalnosci-pozytku-publicznego