Wojewoda Mazowiecki ogłosił konkurs pn. „Wzajemnie potrzebni” dla organizacji pozarządowych. W ramach konkursu można ubiegać się o dotację w wysokości do 4,5 mln zł.

Konkurs realizowany jest w ramach zadania publicznego zleconego przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów ze środków budżetu państwa. Celem konkursu jest wyłonienie ofert do dofinansowania, w ramach których wdrażany będzie efektywny system pomocy i włączania społecznego dla osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym dla obywateli Ukrainy przebywających w Polsce (m. in. w zakresie zaspokajania potrzeb w obszarze mieszkalnictwa, rynku pracy, edukacji i innych usług społecznych). Dofinansowane będą projekty trwające i realizowane w terminie od 1 marca do 10 grudnia 2023 r.

O przyznanie dotacji mogą ubiegać się podmioty, o których mowa w art. 127 ust. 1 pkt 1 lit. e ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, spełniające wymogi Regulaminu konkursu, tj. organizacje pozarządowe, zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 tej ustawy. Oferty można składać do 23 marca 2023 r.

 

Szczegółowe informacje oraz regulamin konkursu są dostępne pod adresem: https://wzajemniepotrzebni.pl/konkurs/.