Burmistrz Gminy Brwinów ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie podtrzymywania tradycji i rozwoju świadomości narodowej w 2012 r. Wysokość środków przeznaczonych na ten cel w tegorocznym budżecie to 25 000 zł. Kluby i stowarzyszenia chcące zaangażować się np. we wsparcie oficjalnych obchodów świąt państwowych mogą składać oferty do 29 marca 2012 r.

Burmistrz Gminy Brwinów ogłasza wyniki dwóch otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2013 r.: w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz podtrzymywania tradycji i rozwoju świadomości narodowej.

Informację o spotkaniu burmistrza ze stowarzyszeniami w dniu 15 stycznia organizacje pozarządowe z terenu gminy Brwinów otrzymały w newsletterze ngo.brwinow.pl

Przedstawiciele stowarzyszeń i klubów sportowych mogą zgłaszać do 15 stycznia 2013 r. swoje kandydatury do udziału w pracach komisji konkursowych dokonujących oceny ofert w ogłoszonych przez burmistrza konkursach dotacyjnych na realizację zadań publicznych naw dziedzinie sportu i kultury w 2013 r.

Fundacja Toto Animo ubiega się o dofinansowanie zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia polegającego na organizacji zajęć w trakcie ferii zimowych dla 2 dzieci i młodzieży z autyzmem. Zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy może wnieść do oferty swoje uwagi.

Burmistrz Gminy Brwinów ogłosił dwa otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2013 r.: w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz podtrzymywania tradycji i rozwoju świadomości narodowej.

15 listopada 2012 w siedzibie Powiatu Pruszkowskiego odbyła się pierwsza Konferencja Organizacji Pozarządowych Powiatu Pruszkowskiego zorganizowana przez Pruszkowską Grupę Roboczą i Federacją MAZOWIA pod patronatem Starosty Pruszkowskiego Elżbiety Smolińskiej. W Konferencji uczestniczył także Burmistrz Gminy Brwinów – Arkadiusz Kosiński.