Uczniowski Klub Sportowy Otrębusy „1” ubiega się o dofinansowanie realizacji zadania publicznego w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania pn.: „Wspólne Koncertowanie Polsko-Czeskie”. Każdy może do 20 stycznia 2014 r.  do oferty wnieść swoje uwagi.

Burmistrz Gminy Brwinów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2014 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Kluby sportowe i stowarzyszenia mogą składać oferty do 10 lutego 2014 r.

Brwinowskie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich „Szansa” ubiega się o dofinansowanie spotkania integracyjnego stowarzyszenia propagującego trzeźwy styl życia. Zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy może wnieść do oferty swoje uwagi.

Od 4 do 11 października 2013 r. trwały konsultacje „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2014 rok”. We wtorek 8 października z przedstawicielami stowarzyszeń i klubów sportowych spotkał się burmistrz Arkadiusz Kosiński. Do współpracy ponadgminnej zachęcali brwinowskich społeczników przedstawiciele Forum Organizacji Pozarządowych Powiatu Pruszkowskiego.

Burmistrz Gminy Brwinów ogłasza wyniki ostatniego w 2013 r. konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie podtrzymywania tradycji i rozwoju świadomości narodowej.

Przedstawiciele stowarzyszeń i klubów sportowych mogą zgłaszać do 14 października 2013 r. swoje kandydatury do udziału w pracach komisji konkursowej dokonującej oceny ofert w ogłoszonym przez burmistrza konkursie dotacyjnych na realizację zadania publicznego polegającego na wsparciu oficjalnych obchodów Święta Odzyskania Niepodległości w gminie Brwinów w dniu 11 listopada 2013 r.

Burmistrz Gminy Brwinów zaprasza organizacje pozarządowe do konsultacji projektu „Rocznego Programu Współpracy Gminy Brwinów z organizacjami pozarządowymi na 2014 rok”.