Fundacja Toto Animo ubiega się o dofinansowanie zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia polegającego na organizacji zajęć w trakcie ferii zimowych dla 2 dzieci i młodzieży z autyzmem. Zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy może wnieść do oferty swoje uwagi.

Burmistrz Gminy Brwinów ogłosił dwa otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2013 r.: w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz podtrzymywania tradycji i rozwoju świadomości narodowej.

15 listopada 2012 w siedzibie Powiatu Pruszkowskiego odbyła się pierwsza Konferencja Organizacji Pozarządowych Powiatu Pruszkowskiego zorganizowana przez Pruszkowską Grupę Roboczą i Federacją MAZOWIA pod patronatem Starosty Pruszkowskiego Elżbiety Smolińskiej. W Konferencji uczestniczył także Burmistrz Gminy Brwinów – Arkadiusz Kosiński.

Uczniowski Klub Sportowy Otrębusy „1” ubiega się o dofinansowanie zadania z zakresu nauki, edukacji i wychowania polegającego na organizacji spotkania chóralnego z udziałem szkolnego chóru z Otrębus i chóru z Czeskiej Lipy. Zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy może wnieść do oferty swoje uwagi.

W dniu 5 listopada 2012 r. o godz. 18.00 w Ośrodku Kultury w Brwinowie odbędzie się szkolenie dla organizacji pozarządowych dotyczące stosowania ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz wszystkich zainteresowanych tym tematem.

W poniedziałek 1 października 2012 r. burmistrz Arkadiusz Kosiński spotkał się z przedstawicielami organizacji pozarządowych z gminy Brwinów. Na spotkaniu omawiano bieżące sprawy stowarzyszeń oraz rozpoczęto trwające do 5 października konsultacje Rocznego Programu Współpracy Gminy Brwinów z Organizacjami Pozarządowymi na 2013 r.