Stowarzyszenie Długa Ławka ubiega się o dofinansowanie organizacji obozu sportowego dla dzieci. Zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy może wnieść do oferty swoje uwagi.

Brwinowski Klub Sportowy Naprzód ubiega się o dofinansowanie wyjazdu na obóz sportowy dzieci i młodzieży w okresie 11-18 sierpnia 2013 r. Zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy może wnieść do oferty swoje uwagi.

Burmistrz Gminy Brwinów ogłasza wyniki drugiego w tym roku konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie podtrzymywania tradycji i rozwoju świadomości narodowej.

Burmistrz Gminy Brwinów ogłosił kolejny otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie podtrzymywania tradycji i rozwoju świadomości narodowej w 2013 r. Stowarzyszenia chcące zaangażować się we wsparcie organizacji oficjalnych obchodów bitwy pod Brwinowem i Święta Odzyskania

Burmistrz Gminy Brwinów ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2013 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w dziedzinie piłki koszykowej lekkoatletyki

Uczniowski Klub Sportowy Otrębusy 1 ubiega się o dofinansowanie udziału szkolnego chóru z Otrębus w Festiwalu Chórów w Czeskiej Lipie. Zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy może wnieść do oferty swoje uwagi.

Przedstawiciele stowarzyszeń i klubów sportowych mogą zgłaszać do 29 maja 2013 r. swoje kandydatury do udziału w pracach komisji konkursowej dokonującej oceny ofert w ogłoszonych przez burmistrza konkursie dotacyjnych na sport w dziedzinie koszykówki i lekkoatletyki.