Burmistrz Gminy Brwinów ogłasza wyniki dwóch otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2013 r.: w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz podtrzymywania tradycji i rozwoju świadomości narodowej.

Informację o spotkaniu burmistrza ze stowarzyszeniami w dniu 15 stycznia organizacje pozarządowe z terenu gminy Brwinów otrzymały w newsletterze ngo.brwinow.pl

Przedstawiciele stowarzyszeń i klubów sportowych mogą zgłaszać do 15 stycznia 2013 r. swoje kandydatury do udziału w pracach komisji konkursowych dokonujących oceny ofert w ogłoszonych przez burmistrza konkursach dotacyjnych na realizację zadań publicznych naw dziedzinie sportu i kultury w 2013 r.

Fundacja Toto Animo ubiega się o dofinansowanie zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia polegającego na organizacji zajęć w trakcie ferii zimowych dla 2 dzieci i młodzieży z autyzmem. Zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy może wnieść do oferty swoje uwagi.

Burmistrz Gminy Brwinów ogłosił dwa otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2013 r.: w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz podtrzymywania tradycji i rozwoju świadomości narodowej.

15 listopada 2012 w siedzibie Powiatu Pruszkowskiego odbyła się pierwsza Konferencja Organizacji Pozarządowych Powiatu Pruszkowskiego zorganizowana przez Pruszkowską Grupę Roboczą i Federacją MAZOWIA pod patronatem Starosty Pruszkowskiego Elżbiety Smolińskiej. W Konferencji uczestniczył także Burmistrz Gminy Brwinów – Arkadiusz Kosiński.

Uczniowski Klub Sportowy Otrębusy „1” ubiega się o dofinansowanie zadania z zakresu nauki, edukacji i wychowania polegającego na organizacji spotkania chóralnego z udziałem szkolnego chóru z Otrębus i chóru z Czeskiej Lipy. Zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy może wnieść do oferty swoje uwagi.