Burmistrz Gminy Brwinów ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2013 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w dziedzinie piłki koszykowej lekkoatletyki

Uczniowski Klub Sportowy Otrębusy 1 ubiega się o dofinansowanie udziału szkolnego chóru z Otrębus w Festiwalu Chórów w Czeskiej Lipie. Zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy może wnieść do oferty swoje uwagi.

Przedstawiciele stowarzyszeń i klubów sportowych mogą zgłaszać do 29 maja 2013 r. swoje kandydatury do udziału w pracach komisji konkursowej dokonującej oceny ofert w ogłoszonych przez burmistrza konkursie dotacyjnych na sport w dziedzinie koszykówki i lekkoatletyki.

Pełnomocnik Marszałka Województwa Mazowieckiego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi zaprasza organizacje pozarządowe do udziału w pracach nad przygotowaniem projektu Rocznego programu współpracy samorządu województwa mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok.

Brwinowski Klub Sportowy Naprzód ubiega się o dofinansowanie organizacji Turnieju Piłki Nożnej w kategorii 2002 i młodsi dla drużyn zrzeszonych w Mazowieckim Związku Piłki Nożnej. Zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy może wnieść do oferty swoje uwagi.

Chrześcijańska Służba Charytatywna ubiega się o dofinansowanie zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia pn. Wystawa Expo Zdrowie z drobną diagnostyką medyczną w roku 2013. Zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy może wnieść do oferty swoje uwagi.

Towarzystwo Gimnastyczna Sokół ubiega się o dofinansowanie organizacji XIV Mistrzostw Brwinowa w wyciskaniu sztangi leżąc planowanych na 8 czerwca 2013 r. Zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy może wnieść do oferty swoje uwagi.