Nestor polskiej etnografii, twórca i właściciel Muzeum Sztuki Ludowej w Otrębusach, emerytowany profesor Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego, przez całe swoje życie związany jest z ziemią brwinowską.

Urodził się 7 września 1932 r. w Mariance, a swoją edukację rozpoczął w szkole podstawowej przy ul. Żwirowej w Brwinowie. Początkowy okres nauki w szkole przypadał na lata wojenne. Wówczas mieszkał już w Otrębusach, skąd codziennie piechotą polnymi drogami pokonywał ponad trzykilometrową trasę. Był również ministrantem w parafialnym kościele pw. św. Floriana w Brwinowie, uczestniczył w popołudniowych zajęciach ministrantury oraz nabożeństwach.

Po ukończeniu szkoły podstawowej w Brwinowie Marian Pokropek rozpoczął naukę
w Gimnazjum im. Stefana Batorego w Warszawie. Wstąpił do 23. Warszawskiej Drużyny Harcerzy, słynnej „Pomarańczarni” z tradycjami Szarych Szeregów. Nie była to pierwsza organizacja harcerska, z którą się zetknął – już w czasie wojny i zaraz po jej zakończeniu, za sprawą swych starszych braci uczestniczył w działalności konspiracyjnej. Na skutek likwidacji Gimnazjum im. Stefana Batorego maturę zdał w warszawskim Gimnazjum im. Tadeusza Czackiego. Interesował się również turystyką i sportem. Był czynnym kolarzem klubu sportowego CWKS Legia, odnosząc w tej dziedzinie sukcesy, m.in. zdobywając mistrzostwo Warszawy czy stając na podium mistrzostw Polski w Bydgoszczy.

 

W 1952 r. rozpoczął studia na Uniwersytecie Warszawskim. Został studentem Wydziału Historycznego z Sekcją Historii Kultury Materialnej, w skład której wchodziły takie dyscypliny jak archeologia Polski i Słowian, archeologia antyczna i etnografia. Ostatecznie zdecydował się na etnografię. W Zakładzie Etnografii (potem przekształconym w Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej) rozpoczął już w czasie studiów w 1953 r. pracę jako p.o. asystenta. Przeszedł wszystkie szczeble naukowe do profesora zwyczajnego w 1998 r. Profesor jest autorem kilkuset artykułów i prac naukowych dotyczących etnografii Polski rozpatrywanej niejednokrotnie także na tle innych kultur słowiańskich. Przez lata wykonał tysiące fotografii dokumentacyjnych, które stanowią inwentaryzację minionej już kultury ludowej.

 

Będąc na emeryturze, Profesor nadal pracował naukowo, podróżował, organizował  okolicznościowe wystawy i ich wernisaże, powiększał zbiory i rozbudowywał Muzeum Sztuki Ludowej w Otrębusach (założone w 1996 r.), które było jego prywatną własnością, a zarazem unikalną placówką w skali nie tylko krajowej, ale i europejskiej, o czym świadczą m.in. liczne kontakty Profesora i wystawy organizowane na Ukrainie, Litwie, w Gruzji, Niemczech i we Francji. Wśród bogatych zbiorów znajdują się zabytki współczesnej sztuki ludowej nie tylko z Polski, lecz także z kilku sąsiednich państw m.in. z Litwy i Ukrainy. Muzeum jest wydawcą kilkudziesięciu katalogów i folderów oraz współwydawcą książek m.in. serii trzech bogato ilustrowanych albumów wydanych przez gminę Brwinów: „1050 lat Polski chrześcijańskiej. Od świętego Wojciecha do świętego Jana Pawła II.”, „Ku niepodległości” oraz „Rok polski w sztuce ludowej”. W 2019 r. ukazało się znakomite dzieło Profesora pt. „Etnografia. Materialna kultura ludowa Polski na tle porównawczym”, będące kompendium wiedzy w tej dziedzinie. Jest to monumentalna praca przedstawiająca panoramiczny obraz polskiej kultury ludowej i jej różnorodne dziedziny. Autor prezentuje w niej zagadnienia dotyczące kultury materialnej na tle procesów gospodarczych i społecznych.

 

W 2022 r. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego uhonorował profesora Mariana Pokropka Złotym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”. Medal ten nadawany jest osobom szczególnie wyróżniającym się w dziedzinie twórczości artystycznej, działalności kulturalnej lub ochronie kultury i dziedzictwa narodowego. Profesor otrzymał również Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal Zasłużony dla Kultury Polskiej, Odznakę „Zasłużony Działacz Kultury” oraz wiele innych nagród i odznaczeń. 10 stycznia 2023 r. otrzymał tylu Honorowego Obywatela Gminy Brwinów.

Zmarł 13 stycznia 2023 r.