Pseud. „Jasny”, ur. 17.01.1924 r. w Kłudzienku. Prezes Środowiska Armii Krajowej „Bąk” ŚZŻAK w Brwinowie, inicjator założenia w gminie Brwinów Towarzystwa Przyjaciół Armii Krajowej (TPAK), posiada stopień kapitana. Jako kilkunastoletni chłopiec w 1935 r. wziął udział w uroczystościach pogrzebowych marszałka Józefa Piłsudskiego. Uczęszczał do szkoły powszechnej, gimnazjum oraz liceum ogrodniczego. Tę ostatnią szkołę rozpoczynał trzy razy – w związku z pobytem w Majdanku w 1943 r. oraz w wojsku w 1946 r. Świadectwo maturalne otrzymał 6 czerwca 1948 r. Podczas II wojny światowej był członkiem grupy podoficerskiej do zadań partyzanckich i dywersyjnych w Wydzielonym Rejonie B Konfederacji Narodu, która działała na terenie Brwinowa, Podkowy Leśnej i Milanówka. Po wybuchu Powstania Warszawskiego, w nocy z 1 na 2 sierpnia 1944 r. wziął udział w koncentracji sił w Lasach Młochowskich.


Pan Zdzisław Krawczyk jest osobą szczególnie zasłużoną dla gminy Brwinów, wspierającą inicjatywy gminne oraz inicjującą włączającą się w działania na rzecz pamięci o Armii Krajowej. Działalność w organizacjach kombatanckich rozpoczął w latach 90. W dniu 2 lutego 1993 r. otrzymał legitymację Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, która ujawniła jego przynależność do AK, i włączył się aktywnie w działalność Środowiska „Bąk”. W maju 1993 r. w stopniu porucznika Wojska Polskiego uczestniczył w poświęceniu sztandaru AK Ośrodka „Bąk” Brwinów i przekazaniu go kombatantom z pocztu sztandarowego AK. W 2005 r., w rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości nastąpiło przekazanie szkole historycznego sztandaru AK i nadanie Gimnazjum nr 2 imienia Żołnierzy Armii Krajowej. Po tych uroczystościach zrodziła się inicjatywa utworzenia Towarzystwa Przyjaciół Armii Krajowej, które miałoby na celu przekazanie idei AK młodemu pokoleniu.

Kpt. Zdzisław Krawczyk był inicjatorem powstania szkolnych kół TPAK w Brwinowie, których powołanie nastąpiło w kwietniu 2007 r. Od momentu powstania kół TPAK ściśle współpracuje ze szkołami uczestnicząc w spotkaniach dotyczących bieżącej działalności kół. Miał również istotny udział w tworzeniu ich struktur organizacyjnych poprzez opracowanie statutu. Dzięki współpracy z Zarządem Głównym TPAK kpt. Zdzisław Krawczyk zadbał o wyrobienie dla członków kół legitymacji członkowskich TPAK oraz na bieżąco zaopatruje koła we wszelkie emblematy organizacyjne: opaski i znaczki. Od wielu lat aktywnie propaguje ideę działalności TPAK w szkołach poprzez cykliczne spotkania z młodzieżą i rodzicami. Nieocenionym efektem tych spotkań jest pogłębianie wiedzy historycznej uczniów z zakresu działalności Polskiego Państwa Podziemnego na terenie gminy Brwinów oraz wstępowanie młodzieży w szeregi członków TPAK. Ponadto młodzież miała okazję do wielu spotkań z kombatantami Armii Krajowej, którzy opowiadali o swojej konspiracyjnej działalności. Jednym z pomysłów na poznanie historii były organizowane wycieczki na brwinowski cmentarz, podczas których uczniowie mogli poznać miejsca pochówku i historie osób walczących na terenie Brwinowa w czasie II wojny światowej. We współpracy z kpt. Zdzisławem Krawczykiem koła TPAK aktywnie uczestniczą w obchodach świąt państwowych i lokalnych organizowanych na terenie gminy Brwinów. Działalność
kpt. Zdzisława Krawczyka została doceniona przez władze brwinowskiego LO i społeczność uczniowską, czego rezultatem było przyznanie mu Odznaki Honorowej ,,Przyjaciel Szkoły”, jako wyraz podziękowania za jego wieloletnią pracę na rzecz propagowania historii i patriotyzmu wśród uczniów. Zdzisław Krawczyk jest także pomysłodawcą i współtwórcą tablicy znajdującej się przy wejściu do parku miejskiego, ilustrującej przebieg bitwy pod Brwinowem, która została stoczona 12 września 1939 r. Honorowy Obywatel Brwinowa od 2012 r.

Zmarł 15 marca 2014 r.