ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania

Brwinów, dnia 19 grudnia 2017 r.

OSR. 6220.14.2017

ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania

 

Zgodnie z art. 61 § 1, 3, 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego ((Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) w związku z  art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405)  Urząd Gminy Brwinów zawiadamia, że na wniosek Zarządu Powiatu Pruszkowskiego ul. Drzymały 30, 05-800 Pruszków reprezentowanego przez pełnomocnika Jerzego Niewczasa ul. Morelowa 15/3, 80-174 Gdańsk zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie mostu na drodze powiatowej nr 1509W w miejscowości Czubin” na terenie działki o nr ew. 44 obr. 2 gm. Brwinów.

W związku z powyższym można zapoznać się z aktami sprawy w Referacie Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Gminy Brwinów przy ul. Kościuszki 4a, w godzinach pracy urzędu tj. poniedziałek 8 – 18, wtorek – czwartek 8 – 16, piątek 8 – 14, w pokoju nr 12.

            Stronom postępowania przysługuje prawo składania uwag i wniosków odnośnie planowanego przedsięwzięcia w formie pisemnej w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania zawiadomienia na adres: Urząd Gminy Brwinów ul. Grodziska 12, 05-840 Brwinów.

                             


Brwinów, dnia 21 grudnia 2017 r.

OSR. 6220.15.2017

ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania

 

Zgodnie z art. 61 § 1, 3, 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego ((Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) w związku z  art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405)  Urząd Gminy Brwinów zawiadamia, że na wniosek MLP Pruszków II Sp. z o.o. ul. 3 Maja 8, 05-800 Pruszków reprezentowana przez pełnomocnika Izabelle Pasek zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie Parku Logistycznego i nieuciążliwej produkcji wraz z niezbędną infrastrukturą” na terenie działek o nr ew. 26/2, 26/3, 28/2, 29/4, 29/5, 29/3, 38/2, 38/1,40/1, 39/5, 39/6, 39/7, 39/3, 45/1, 31/1, 31/2 ,11/3, 11/4, 11/5, 11/6, 11/7, 23/9, 23/12, 23/14, 23/17, 23/25, 23/27, 23/28, 23/29, 23/31, 23/32, 23/33, 23/34, 23/35, 23/36, 23/37, 23/41, 23/42, 23/43, 23/44, 23/45, 23/46,23/81, 23/102, 23/103, 37/17,31/18, 37/20, 37/22, 37/23, 37/31, 54,55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64/1, 64/8, 65/1, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77/1, 37/13, 37/14, 37/21 obr. 14 we wsi Moszna Parcela gm. Brwinów.

W związku z powyższym można zapoznać się z aktami sprawy w Referacie Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Gminy Brwinów przy ul. Kościuszki 4a, w godzinach pracy urzędu tj. poniedziałek 8 – 18, wtorek – czwartek 8 – 16, piątek 8 – 14, w pokoju nr 12.

Stronom postępowania przysługuje prawo składania uwag i wniosków odnośnie planowanego przedsięwzięcia w formie pisemnej w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania zawiadomienia na adres: Urząd Gminy Brwinów ul. Grodziska 12, 05-840 Brwinów.