Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. informuje, iż w okresie ferii zimowych 2018 r. wprowadza tzw. "przejazdy rodzinne".

Zawiadomienie o wydaniu decyzji

o konsultacjach społecznych projektu Programu rozwoju powiatu pruszkowskiego pod nazwą "Strategia Rozwoju Powiatu Pruszkowskiego na lata 2015-2025. Aktualizacja 2017".

ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania

O B W I E S Z C Z E N I E

           Stosownie do art. 53 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 2017 r.,
poz. 1073) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) Burmistrz Gminy Brwinów

 z a w i a d a m i a,  ż e

 na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Warszawie przy ul. Równoległej 4 A zostało w dniu 24.11.2017 r., wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie gazociągu średniego ciśnienia w ul. Obwodnica (dz. nr ew. 268/13 obr. 21, dz. nr ew. 1/21 ÷ 1/31 obr. 20) oraz w działce nr ew. 63 obr. 20 w Brwinowie.

           Jednocześnie informuje się o możliwości zapoznania z aktami sprawy w terminie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia, które znajdują się w Referacie Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy Brwinów,   ul. Grodziska 12, pokój nr 206 (pon. 1200-1800, wt-czw. 800-1600,piąt.800-1400).

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod nr (22) 738 26 54 lub 738 26 14.

 

                                                                       Z up. Burmistrza Gminy Brwinów

                                                                       Ewa Sobierańska

                                                                       p.o. Geodeta Gminny Gminy Brwinów

 

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2017 roku, na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. g ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077)

 

Stosownie do art. 53 ust. 1 i 2 – ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r., poz. 1073) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) Burmistrz Gminy Brwinów

 

zawiadamia

 

iż została wydana decyzja Nr 38.2017 w dniu 5.12.2017 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na przebudowie targowiska miejskiego w ramach której przewiduje się budowę 20 pawilonów handlowych, budynku administracyjnego, toalety ogólnodostępnej i miejsc zadaszonych do handlu wraz z niezbędną infrastrukturą na działce nr ew. 231/1 obr. 8 w Brwinowie.

Zainteresowane osoby mogą zapoznać się z treścią ww. decyzji w Referacie Planowania Przestrzennego w terminie 14 dni w siedzibie Urzędu Gminy w Brwinowie, ul. Grodziska 12, pok. Nr 206; pon. w godz.1200 – 1800, wt. – czw. w godz. 800 – 1600, piąt. w godz. 800 – 1400.

 

 

Kontakt telefoniczny pod numerami:

738-2614 lub 738-2654

 

Z up. Burmistrza Gminy Brwinów

 

Ewa Sobierańska

p.o. Geodeta Gminny Gminy Brwinów