Kalendarz wydarzeń

Walne Zgromadzenie Delegatów Spółki Wodnej Brwinów
Czwartek, 13. Luty 2020, 17:00
Odsłon : 303

SPÓŁKA WODNA BRWINÓW

05-840 BRWINÓW ul. Grodziska 12

NIP: 534-233-70-53 Tel. 668-025-227

REGON:140541983

Adres do korespondencji: ul.Kościuszki 4a 05-840 Brwinów

Z A P R O S Z E N I E

Zapraszamy niniejszym na Walne Zgromadzenie Delegatów Spółki Wodnej Brwinów które odbędzie się w sali przy Stadionie Miejskim
w Brwinowie ul.Turystyczna 4 - dn.13 lutego 2020 r./czwartek/ o godz. 17.00

Porządek zebrania:

 1. Otwarcie

 2. Wybór protokolanta Walnego Zgromadzenia

 3. Wybór przewodniczącego obrad

 4. Ustalenie quorum zebrania

 5. Przyjęcie porządku obrad

 6. Wybór komisji skrutacyjnej

 7. Wybór komisji uchwał i wniosków

 8. Sprawozdanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej za 2019 rok

 9. Wniosek o udzielenie absolutorium dla Zarządu Spółki-głosowanie

 10. Propozycja uchwały Walnego Zgromadzenia Delegatów na 2020 r.

- budżet Spółki na 2020 r.

- wykaz prac konserwacyjnych na 2020 r.

 1. Dyskusja nad proponowaną uchwałą i głosowanie

 2. Sprawy organizacyjne dotyczące prac Zarządu Spółki

 3. Wolne wnioski i zapytania

15.Zakończenie obrad

Za Zarząd:

Przewodniczący Zarządu

Benedykt Grobelny