Odbiór gruzu i odpadów z mniejszych remontów należy zgłaszać w Urzędzie Gminy Brwinów. Mieszkańcy nie ponoszą w związku z tym dodatkowych kosztów. W przypadku większych prac inwestor sam zamawia i opłaca wywóz odpadów w wybranej przez siebie firmie.W ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbierane są odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z remontów (wykonanych we własnym zakresie), na wykonanie których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę lub na wykonanie których nie jest wymagane zgłoszenie do organu administracji architektoniczno – budowlanej; ww. odpady nie mogą zawierać odpadów niebezpiecznych. Do realizacji odbioru tego typu odpadów niezbędne jest złożenie oświadczenia, którego wzór do pobrania zamieszczony został w sekcji „Dokumenty”.
 
Co wymaga zgłoszenia/pozwolenia na budowę, a co nie zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409):
 
Pozwolenie na budowę (inwestor we własnym zakresie zamawia wywóz gruzu itp. w wybranej przez siebie firmie zajmującej się odbiorem odpadów)

Adaptacja poddasza na pomieszczenia mieszkalne, przebudowa poddasza  
Wykonanie lukarny na poddaszu w połaci dachu  
Zmiana wielkości lub wybicie nowych otworów okiennych albo drzwiowych  
Zmiana układu funkcjonalnego budynku połączona z przebudową ścian konstrukcyjnych  
Przebudowa stropu, schodów, wykonanie otworów w ścianach  
Dobudowa schodów zewnętrznych  
Docieplenie budynków o wysokości ponad 12m  
Poprowadzenie nowej instalacji gazowej  
Budowa kominka i nowych przewodów dymowych, wentylacyjnych wewnątrz lub na zewnątrz domu  
Budowa szamba  
Zmiana konstrukcji dachu

 
Zgłoszenie (inwestor we własnym zakresie zamawia wywóz gruzu itp. w wybranej przez siebie firmie zajmującej się odbiorem odpadów)

Zmiana, wymiana i naprawa pokrycia dachu, więźby, rynien i rur spustowych
Wstawienie okien połaciowych, dachowych bez zmiany konstrukcji dachu
Tynkowanie ścian zewnętrznych, malowanie elewacji
Docieplenie budynków o wysokości do 12 m
Naprawa/wymiana instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, gazowej
Wymiana kotła C.O. podgrzewacza ciepłej wody
Wymiana kominka
Naprawa izolacji ścian fundamentowych
Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych
Utwardzenie powierzchni gruntu na działce budowlanej (na przykład ułożenie kostki brukowej)
Budowa miejsc postojowych dla samochodów osobowych (do dziesięciu stanowisk)
Budowa ogrodzenia od strony ulicy lub ogrodzenia o wysokości powyżej 2,2 m
Naprawa ogrodzenia
Wykonanie przyłącza do sieci kanalizacyjnej
Budowa indywidualnej przydomowej oczyszczalni ścieków o wydajności do 7,5 m3 na dobę

 
Bez formalności (inwestor zgłasza do Urzędu Gminy Brwinów chęć oddania odpadów powstających przy tego typu pracach – konieczne jest złożenie oświadczenia)

Montaż na budynku kolektorów słonecznych, anteny satelitarnej, TV, klimatyzatora
Wymiana stolarki okiennej lub drzwiowej bez ingerencji w ściany (bez powiększenia lub zmniejszenia otworów)
Malowanie ścian wewnątrz budynku
Wymiana posadzki w pomieszczeniach
Zainstalowanie systemu alarmowego w domu
Rozprowadzenie instalacji telekomunikacyjnych albo wewnętrznej sieci komputerowej
Urządzenie sauny w domu
Wymiana grzejników
Budowa ogrodzenia o wysokości do 2,2 m pomiędzy sąsiednimi działkami