Ze wsparciem dotacji zrealizowano następujące inwestycje w zakresie rozbudowy i budowy infrastruktury drogowej:
2021 rok


„Rozbudowa drogi gminnej ul. Pruszkowskiej w Brwinowie” (2021)
Kwota dofinansowania: 1 102 318,48 zł
Całkowita wartość zadania: 3 738 237,79 zł
Termin realizacji: 2021 r.
To ważna inwestycja dla Brwinowa z komunikacyjnego punktu widzenia.
U zbiegu ul. Pruszkowskiej i Peronowej powstało skrzyżowanie wyniesione, mające na celu poprawienie bezpieczeństwa pieszych i kierowców. Aby ograniczyć prędkość pojazdów, próg zwalniający oraz skrzyżowanie wyniesione zostały zastosowane dodatkowo przy ul. Orlej. Powstały miejsca parkingowe, odcinek ścieżki rowerowej i stojaki na rowery. W ramach inwestycji zostały także wybudowane: kanalizacja deszczowa, studzienki ściekowe oraz przebudowa sieci rozdzielczych, oświetlenia ulicznego oraz urządzenie zieleni.
Dotacja przyznana w ramach instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.


2020 rok
„Budowa drogi gminnej nr 310104W w miejscowościach Moszna-Parcela, Moszna-Wieś i Krosna –Wieś – etap I” (2020)


Kwota dofinansowania: 214 828,00 zł
Koszt inwestycji: 3 014 056,66 zł
Termin realizacji: 2020 r.
Budowa ul. Słonecznej została podzielona na etapy. W 2020 r. wybudowano odcinek od posesji Moszna-Parcela 59 do skrzyżowania z ul. Nadrzeczną w Krosna Wsi. Na odcinku o długości ok. 1 km powstała asfaltowa jezdnia o szerokości ok. 5,5–6,5 m wraz z poboczami, chodnikiem wzdłuż zabudowań oraz skrzyżowaniem wyniesionym, zjazdami i montażem koniecznego oznakowania. Ulica Słoneczna łączy dwa sołectwa – Mosznę i Krosnę – a jej budowa była bardzo wyczekiwana nie tylko przez mieszkańców. Z ulicy korzystają także kierowcy samochodów ciężarowych dojeżdżających do pobliskich pól, przetwórni owoców i dużych magazynów.
Dotacja przyznana ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych.


2019 rok
1. „Budowa drogi dojazdowej do kompleksu obiektów PZLPiT „Mazowsze" w Otrębusach” (2019)


Kwota dofinansowania: 1 077 876,35 zł
Koszt całkowity: 2 155 752,70 zł
Termin realizacji: 2019 r.
Zakres wykonanych prac objął przebudowę ciągu dróg gminnych Piaseckiego, Poziomki i Malinowej od drogi wojewódzkiej DW nr 720 do skrzyżowania z ul. Świerkową, wraz z budową odwodnienia oraz przebudową teletechniki (przebudowa słupów i zabezpieczenie kabli teletechnicznych). Został także zbudowany chodnik, ciągu pieszo-rowerowego oraz miejsc postojowe wzdłuż ul. Piaseckiego (96 miejsc) i ul. Malinowej (40 miejsc). Łączna długość przebudowanego odcinka ulic to ponad 625 m.


2. „Przebudowa ul. Józefowskiej w miejscowości Krosna-Wieś – III etap” (2019)

Kwota dofinansowania: 274 483,50 zł
Koszt inwestycji: 826 560,00 zł
Termin realizacji: 2019 r.
Ten etap inwestycji objął przebudowę blisko półkilometrowego odcinka jezdni ul. Józefowskiej w miejscowości Krosna-Wieś wraz ze skrzyżowaniami z ulicami bocznymi. W ramach przeprowadzonych prac zmodernizowano trzy zjazdy, wykonano dojścia do furtek z kostki betonowej, obustronne pobocze z tłucznia kamiennego. Został również przebudowany przepust na rowie melioracyjnym U-2, oczyszczony rów z namułu wraz z wyprofilowaniem skarp. Wykonano oznakowanie pionowe i poziome.

2018 rok

„Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych – ul. Józefowska w Krośnie – etap II” (2018)
Kwota dofinansowania: 115 000,00 zł
Koszt inwestycji: 1 149 057,25 zł
Termin realizacji: 2018 r.
Zakres tego zadania objął przebudowę jezdni o szerokości 5 m na długości 662,7 m, przebudowę przepustu w ciągu rowu melioracyjnego, drenaż w rejonie skrzyżowania ul. Józefowskiej z ul. Tęczową, a także budowę skrzyżowania ul. Józefowskiej z ulicą boczną, remont zjazdów, wykonanie pobocza z tłucznia kamiennego oraz nowego oznakowania poziomego i pionowego.
Dotacja ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych.