Celem programu jest polepszenie jakości życia mieszkańców regionu poprzez poprawę jakości powietrza. Program wspiera też gminy w realizacji działań wynikających z przepisów prawa miejscowego, np. programu ochrony powietrza, planu działań krótkoterminowych, uchwały antysmogowej.

Celem programu jest podniesienie poziomu ochrony przed skutkami zmian klimatu i zagrożeń naturalnych poprzez finansowanie działań związanych z adaptacją do zmian klimatu, w tym w szczególności z błękitną i zieloną infrastrukturą, różnorodnością biologiczną, mikroretencją oraz energooszczędnością.

Celem programu jest wsparcie gmin w realizacji ich zadań własnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej - doposażenie jednostek OSP.

Głównym celem Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw jest zaspokajanie potrzeb mieszkańców poprzez udzielanie przez województwo mazowieckie wsparcia finansowego gminom, realizującym zadania istotne dla społeczności lokalnej.

Celem programu jest poprawa jakości życia mieszkańców Mazowsza w zakresie kultury fizycznej sportu i rekreacji poprzez budowę lokalnej infrastruktury sportowej oraz remont i przebudowę obiektów sportowych.