Dostawa i montaż 7 samoobsługowych stacji naprawy rowerów (2019)

Wartość zadania: 38.372,00 zł
Wartość pomocy: 24.416,00 zł
Termin realizacji: 2019

Samoobsługowe stacje naprawy rowerów zbudowano na terenie czterech gminnych szkół, a także w parku miejskim w Brwinowie, przy WKD Kanie Helenowskie i przy placu zabaw w Parzniewie. Rowerzyści chętnie korzystają z możliwości, jakie daje stacja napraw. Można samodzielnie napompować koła czy dokręcić śruby, napompować koła nie tylko roweru, lecz także wózka dziecięcego czy inwalidzkiego.

Operacja mająca na celu wzmocnienie kapitału społecznego przez podniesienie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska poprzez montaż siedmiu samoobsługowych stacji naprawy rowerów na terenie gminy Brwinów współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wynik operacji: siedem nowych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej.

  

Budowa zespołu torów dla rowerów BMX – Easy Pumptrack i Mini Pumptrack

   Kwota dofinasowania: 105.494,00 zł
   Termin realizacji: 2018
   Poddziałanie: Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

Operacja zakłada utworzenie dwóch torów pumptrackowych w celu udostępnienia mieszkańcom LGD „Zielone Sąsiedztwo” innowacyjnej infrastruktury służącej rekreacji. Dzięki niewielkim przeszkodom i małym prędkościom, jakie rozwijają użytkownicy pumptracków, są one odpowiednie dla dorosłych i dzieci, jeżdżących na rowerach rolkach i hulajnogach. Asfaltowe tory rowerowe składają się z garbów, zakrętów profilowanych oraz małych hopek, ułożonych w pętlach o długości 36 m oraz 121 m w takiej kolejności, by możliwe było rozpędzanie się i utrzymywanie prędkości bez pedałowania podczas jazdy w obu kierunkach. 

 

 

   

Przebudowa targowiska „Mój Rynek w Brwinowie (etap I+II)”

   Kwota dofinasowania: 999.862,00 zł
   Termin realizacji: 2018 (I etap – wykonanie dokumentacji) 2019-2020 (II etap – prace budowlane do 30.06.2020 r.)
   Poddziałanie: Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji kultury, i powiązanej infrastruktury

 

Celem realizacji inwestycji jest umożliwienie zbytu lokalnych produktów poprzez przebudowę targowiska miejskiego w Brwinowie, według wariantu wypracowanego w konsultacjach z mieszkańcami, kupcami i właścicielami sąsiednich nieruchomości.

Koncepcja modernizacji targowiska miejskiego zakłada pozostawienie go w obecnej lokalizacji, przy jednoczesnej zmianie wizerunku tej części miasta. Stare murowane pawilony znajdujące się na targowisku nie mają węzłów sanitarnych i wymagają całkowitej przebudowy. Obecnie są odsunięte o kilka metrów od granic sąsiednich działek, co z jednej strony zmniejsza powierzchnię handlową i komunikacyjną, a dodatkowo utrudnia utrzymanie porządku na zapleczu budynków. Brak też udogodnień technicznych dla stoisk dla kupców przyjezdnych. Nawierzchnia alejek wymaga przebudowy, a cały teren bardzo odbiega swoją estetyką od Rynku oraz przebudowanej w 2017 r. ul. Armii Krajowej.

Budowa Gminnego Centrum Integracji Mieszkańców gminy Brwinów

 Wartość zadania: 350.925,65 zł
Wartość pomocy: 181.539,00 zł
Termin realizacji: 2020

 

Przedmiotem projektu jest budowa budynku przeznaczonego na potrzeby Gminnego Centrum Integracji Mieszkańców gminy Brwinów (GCIM). Inwestycja zlokalizowana będzie w ścisłym centrum miasta Brwinowa, na działce nr ew. 231/1, w południowej części targowiska. Zarządcą infrastruktury będzie Gmina Brwinów, użytkownikiem Środowiskowy Ośrodek Pomocy Społecznej w Brwinowie.

W GCIM odbywać się będą mogły zajęcia edukacyjne, informacyjne, profilaktyczne dla mieszkańców, projekty realizowane przez formalne i nieformalne grupy. GCIM będzie mogło stanowić miejsce do wspólnej pracy dla lokalnych stowarzyszeń, animatorów społecznych, grup nieformalnych z terenu gminy Brwinów jak również całego obszaru LGD „Zielone Sąsiedztwo” np. przy opracowywaniu i podejmowaniu wspólnych inicjatyw na rzecz rozwoju integracji społecznej.

Operacja mająca na celu umożliwienie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej poprzez utworzenie Gminnego Centrum Integracji Mieszkańców współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wynik operacji: jeden nowy obiekt infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej.