Doposażenie gminnych świetlic wiejskich w sprzęt multimedialny

W ramach zadania pn. „Wzmocnienie kapitału społecznego mieszkańców Gminy Brwinów poprzez wyposażenie świetlic wiejskich w interaktywne pomoce dydaktyczne” cztery świetlice wiejskie z terenu gminy Brwinów – świetlica w Domaniewie, Owczarni, Otrębusach i w Kaniach – otrzymały nowoczesny sprzęt multimedialny.
Każda z wymienionych placówek otrzymała tablice multimedialną, niezbędny do niej osprzęt oraz przenośny komputer. Sprzęt znacząco przyczyni się do wzbogacenia i poszerzenia oferty edukacyjno-kulturalnej świetlic wiejskich, stanowiących małe lokalne ośrodki kultury.
Zadanie zostało współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Wartość zadania: 56 800,00 zł
Wartość pomocy: 36 141,00 zł
Termin realizacji: 2021 r.

DSCF2342
DSCF2321


Budowa Gminnego Centrum Integracji Mieszkańców gminy Brwinów

współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Wartość zadania: 152.916,79 zł
Wartość pomocy: 79.106,00 zł
Termin realizacji: 2021 r.

 

Przedmiotem projektu jest budowa budynku przeznaczonego na potrzeby Gminnego Centrum Integracji Mieszkańców gminy Brwinów (GCIM). Inwestycja zlokalizowana jest w ścisłym centrum miasta Brwinowa, na działce nr ew. 231/1, w południowej części targowiska. Zarządcą infrastruktury jest Gmina Brwinów, użytkownikiem Środowiskowy Ośrodek Pomocy Społecznej w Brwinowie.
W GCIM odbywać się będą mogły zajęcia edukacyjne, informacyjne, profilaktyczne dla mieszkańców, projekty realizowane przez formalne i nieformalne grupy. GCIM będzie mogło stanowić miejsce do wspólnej pracy dla lokalnych stowarzyszeń, animatorów społecznych, grup nieformalnych z terenu gminy Brwinów jak również całego obszaru LGD „Zielone Sąsiedztwo” np. przy opracowywaniu i podejmowaniu wspólnych inicjatyw na rzecz rozwoju integracji społecznej.
Operacja mająca na celu umożliwienie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej poprzez utworzenie Gminnego Centrum Integracji Mieszkańców współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wynik operacji: jeden nowy obiekt infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej.

 


Dostawa i montaż 7 samoobsługowych stacji naprawy rowerów (2019)

Wartość zadania: 38.372,00 zł
Wartość pomocy: 24.416,00 zł
Termin realizacji: 2019

Samoobsługowe stacje naprawy rowerów zbudowano na terenie czterech gminnych szkół, a także w parku miejskim w Brwinowie, przy WKD Kanie Helenowskie i przy placu zabaw w Parzniewie. Rowerzyści chętnie korzystają z możliwości, jakie daje stacja napraw. Można samodzielnie napompować koła czy dokręcić śruby, napompować koła nie tylko roweru, lecz także wózka dziecięcego czy inwalidzkiego

Operacja mająca na celu wzmocnienie kapitału społecznego przez podniesienie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska poprzez montaż siedmiu samoobsługowych stacji naprawy rowerów na terenie gminy Brwinów współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wynik operacji: siedem nowych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej.

   


Budowa zespołu torów dla rowerów BMX – Easy Pumptrack i Mini Pumptrack

Kwota dofinasowania: 105.494,00 zł
Koszt całkowity: 294.157,07 zł
Termin realizacji: 2019
Poddziałanie: Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

Operacja zakłada utworzenie dwóch torów pumptrackowych w celu udostępnienia mieszkańcom LGD „Zielone Sąsiedztwo” innowacyjnej infrastruktury służącej rekreacji. Dzięki niewielkim przeszkodom i małym prędkościom, jakie rozwijają użytkownicy pumptracków, są one odpowiednie dla dorosłych i dzieci, jeżdżących na rowerach rolkach i hulajnogach. Asfaltowe tory rowerowe składają się z garbów, zakrętów profilowanych oraz małych hopek, ułożonych w pętlach o długości 36 m oraz 121 m w takiej kolejności, by możliwe było rozpędzanie się i utrzymywanie prędkości bez pedałowania podczas jazdy w obu kierunkach. 

    


Projekt pn. „Przebudowa targowiska „Mój Rynek” w Brwinowie (etap I+II)” otrzymał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na operacje typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Kwota dofinansowania: 999.862 zł

Wartość zadania: 1.956.572,70 zł

Termin realizacji zadania: 2018–2020

  • I etap (dokumentacja projektowa)
  • II etap ( prace budowlane)

 

Cel projektu: Umożliwienie zbytu lokalnych produktów poprzez przebudowę targowiska miejskiego w Brwinowie.

 W ramach operacji „Przebudowa targowiska „Mój Rynek” w Brwinowie (etap I+II)” objętej dofinansowaniem przebudowana zostanie północna część targowiska miejskiego w Brwinowie. Poza pracami rozbiórkowymi zakres rzeczowy obejmuje budowę i montaż obiektów kubaturowych: ogólnodostępnej toalety z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych oraz budynku administracyjnego. Wybudowane zostaną miejsca handlowe - niskie i wysokie zadaszenia wraz z zagospodarowaniem terenu.