Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem (2022), budowa zintegrowanego systemu tras rowerowych – etap III (2021-2022), wymiana kotła grzewczego w SP nr 1 (2020), rozwój systemu dróg rowerowych – etap II (2020-2021), budowa parkingu Parkuj i Jedź w Otrębusach (2018-2020), rewaloryzacja pałacu w Brwinowie (2017-2022), rozwój systemu dróg rowerowych – etap I (2017-2019), refundacja inwestycji w parku w Brwinowie (2016).Budowa zintegrowanego systemu tras rowerowych - etap III (porozumienie sześciu gmin)

Kwota dofinansowania łącznie: 19 388 013,83 zł
Koszt całkowity łącznie: 24 235 884,29 zł
Termin realizacji: 2020-2022

Drogi rowerowe na terenie sześciu gmin zostały zbudowane w ramach wspólnego projektu „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych – Etap III”, którego liderem jest Gmina Michałowice. Gmina Brwinów wybudowała w ramach tego projektu ścieżkę rowerową w ul. Karolińskiej w Otrębusach, na odcinku od ul. Franciszkańskiej w stronę przystanku WKD Otrębusy. Jej koszt to 371.644,49 zł. Projekt był realizowany w latach 2021-2022 przy współudziale dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną” Działania 4.3 „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza” Poddziałania 4.3.2 „Mobilność miejska w ramach ZIT” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego.

 

Rozwój systemu dróg rowerowych w gminie Brwinów - etap II

Kwota dofinansowania: 4 395 955,28 zł
Koszt całkowity: 5 953 496,08 zł
Termin realizacji: 2020-2021

W ramach tego zadania nowe ścieżki rowerowe i ciągi pieszo-rowerowe powstały w Grudowie – od skrzyżowania z drogą do Brwinowa do granicy z Falęcinem, a także do granicy z Milanówkiem. Ścieżka wzdłuż ulicy Pruszkowskiej powstała na odcinku od ronda F. Nowosielskiego do ronda W. Kowalskiego. Został też przebudowany istniejący chodnik wzdłuż ul. Piłsudskiego w Brwinowie do szerszego ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od ronda I. Kozielewskiego do Szkoły Podstawowej nr 1. W miejscowości Moszna powstała ścieżka na odcinku od ronda obwodnicy wsi Moszna do wiaduktu nad autostradą A2 na granicy z Pruszkowem. Mieszkańcy zyskali bezpieczne połączenie pieszo-rowerowe. Kolejne ścieżki powstały wzdłuż ul. Słonecznej w Żółwinie, a także wzdłuż ul. Natalińskiej w Otrębusach na odcinku od WKD Otrębusy do skrzyżowania z ul. Piaseckiego (przy szkole). Projekt objął również zwrot znacznej części środków wydanych na budowę ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Piaseckiego, ul. Poziomki i ul. Malinowej w Otrębusach (na odcinku od skrzyżowania z ul. Natalińską do obiektów Zespołu "Mazowsze"). Ponadto wybudowana została ścieżka rowerowa w ciągu ul. Pruszkowskiej w Kaniach, od miejscowości Strzeniówka w gminie Nadarzyn do miejscowości Granica w gminie Michałowice. W ramach Projektu powstały również 3 parkingi Bike&Ride z łącznie 33 miejscami postojowymi dla rowerów, a także 2 stacje naprawy rowerów.

 

Sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem dla 47 szkół

Kwota dofinansowania: 6 701 322,62 zł
Koszt całkowity: 9 742 251,51 zł
Kwota dofinansowania dla gminy Brwinów: 587 410,82 zł
Koszt całkowity dla gminy Brwinów: 781 547,43 zł

Projekt „E-usługi dla szkół w ramach ZIT” zakłada zakup sprzętu i oprogramowania dla 47 szkół podstawowych na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego z terenu dziewięciu gmin (Nadarzyn, Brwinów, Grodzisk Mazowiecki, Michałowice, Milanówek, Ożarów Mazowiecki, Pruszków, Stare Babice i Żyrardów). Liderem projektu jest gmina Nadarzyn.

W ramach zakupów zaplanowano m.in. komputery stacjonarne i przenośne, tablety, drukarki i skanery, projektory i drobny sprzęt komputerowy. Szkoły zostaną wyposażone w serwery i sprzęt sieciowy, tablice interaktywne i monitory dotykowe, a także klocki do działań robotyczno-programistycznych. Do placówek trafią również pakiety oprogramowania biurowego, licencje na programy edukacyjne i terapeutyczne. Szkoły będą miały też dostęp do platform edukacyjnych i serwisów streamingowych.

Zakupiony sprzęt umożliwi wprowadzenie nowoczesnych form nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz zapewni możliwość realizacji działań edukacyjnych w formule zdalnej w związku z zagrożeniem powtórzenia lub przedłużeniem się epidemii COVID-19. Projekt „E-usługi dla szkół w ramach ZIT” jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej II Wzrost e-potencjału Mazowsza, Działania 2.1 E-usługi, Poddziałania 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

 

 

Wymiana nieefektywnego ekologicznie kotła grzewczego w Szkole Podstawowej nr 1 w Brwinowie

Kwota dofinansowania: 112 000,00 zł
Koszt całkowity: 297 559,14 zł
Termin realizacji: 2020

Dzięki realizacji projektu Szkoła Podstawowa nr 1 w Brwinowie zyskała ekologiczne i efektywne źródło ogrzewania - nowy kocioł kondensacyjny, którego wydajność w porównaniu do starego urządzenia wzrosła o ponad 40%. Kotły kondensacyjne stanowią obecnie najwyższy standard techniczny w technice grzewczej, wyróżniając się bardzo dużą sprawnością, sięgającą nawet 109% (urządzenia tego typu odzyskują ciepło ze spalin, stąd nadwyżka ponad 100%). Wymiana pieca przyczynia się też do ograniczenia niskiej emisji, a tym samym do poprawy jakości powietrza.

Nowy kocioł kondensacyjny
Prace przy wymianie pieca

 

Budowa parkingu Parkuj i Jedź w Otrębusach

Kwota dofinansowania: 723 120,98 zł
Koszt całkowity: 1 197 856, 16 zł
Działanie: Działania 4.3 „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza”

Projekt realizowany w latach 2018-2020 przy współudziale dofinasowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną” Działania 4.3. „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza” Poddziałania 4.3.2. „Mobilność miejska w ramach ZIT” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (2014-2020).
W ramach projektu zostały zbudowane 42 miejsca postojowe dla samochodów osobowych, w tym 2 miejsca przeznaczone dla osób z niepełnosprawnościami, oraz zadaszone miejsca na 22 rowery. Aby ułatwić poruszanie się na terenie parkingu, powstała również droga manewrowa zakończona okrągłym placem do zawracania połączona zjazdem z ul. Natalińską oraz ciąg pieszo-rowerowy. Wybudowano oświetlenie i odwodnienie, postawiono wiatę na rowery i zamontowano stojaki na rowery. Zamontowano również infrastrukturę towarzyszącą tj. monitoring, system kontroli wjazdu i wyjazdu (szlabany) wraz z samoobsługową kasą. Od strony torów WKD parking został wygrodzony barierami uniemożliwiającymi skracanie drogi przejścia z parkingu na perony WKD. Parking będzie punktem przesiadkowym dla pasażerów WKD oraz miejskiej komunikacji autobusowej.

 

Pałac w Brwinowie – rewaloryzacja zabytkowego obiektu z przeznaczeniem na działalność kulturalną

Kwota dofinansowania: 2 854 415,29 zł
Koszt całkowity: 12 097 729,04 zł
Działanie: 5.3 Dziedzictwo kulturowe

Dotacja została przeznaczona na przebudowę, remont i adaptację na cele kulturalne zabytkowego pałacu w parku miejskim w Brwinowie. W ramach projektu zostało również zakupione wyposażenie, a w ramach działań promocyjnych został wydany folder o rewitalizacji i album „Poznaj Brwinów” z prezentacją odnowionego pałacu. W obiekcie odbywają się zajęcia kulturalno-edukacyjne i imprezy artystyczne. Projekt jest realizowany w partnerstwie z Centrum Kultury w Błoniu i Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego im. Stefana Woydy w Pruszkowie. Umowa została podpisana w kwietniu 2017 r.

 

Rozwój systemu dróg rowerowych w gminie Brwinów - etap I

Kwota dofinansowania: 4.400.019,04 zł 
Koszt całkowity: 5.775.834,17 zł
Działanie: 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza
Termin realizacji: 2017-2019

Projekt realizowany w latach 2017-2019 przy współudziale dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną” Działania 4.3 „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza” Poddziałania 4.3.2 „Mobilność miejska w ramach ZIT” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego. W jego ramach wybudowano lub przebudowano w sumie 5,48 km dróg rowerowych wzdłuż dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich, w tym: ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Granicznej w Brwinowie od ul. Pszczelińskiej do ul. Pruszkowskiej, ścieżka rowerowa i ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż ul. Kazimierzowskiej w Owczarni od granicy z Miastem Podkowa Leśna do ul. Książenickiej, ścieżka rowerowa i ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż ul. Sochaczewskiej od ul. Przejazd do Grudowa, ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Wilsona w Brwinowie od ul. Lilpopa do skrzyżowania z drogą wojewódzką 719, ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego od ul. S. Woydy do Kotowic oraz ścieżka rowerowa i ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż ul. Przejazd od ul. Mszczonowskiej do ul. Sochaczewskiej.
Wybudowane w ramach projektu drogi rowerowe zostały zrealizowane w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego i zostały oznakowane stosownym oznaczeniem.

 

 

Refundacja kosztów inwestycji przeprowadzonej w parku miejskim w Brwinowie w 2013 roku.

Kwota dofinansowania: 812.698,43 zł
Koszt całkowity: ok. 1,2 mln zł
Termin realizacji :2013

Rewitalizacja parku miejskiego w Brwinowie objęła remont głównego ciągu pieszego, budowę nowego chodnika, oświetlenia i systemu monitoringu. Pojawiły się nowe ławki i kosze na śmieci. Zakres prac objął nową nawierzchnię alej parkowych o łącznej długość ok. 670 m, oświetlenie oraz zasilania monitoringu. Zamontowano 9 kamer, które poprawiły bezpieczeństwo na terenie parku. W październiku 2015 r. pojawiła się szansa na wykorzystanie oszczędności środków unijnych z poprzedniej perspektywy 2007-2013 i umieszczenia projektu Rewitalizacji Parku Miejskiego w Brwinowie na liście rezerwowej Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych RPO WM 2007-2013. Umowa została podpisana w październiku 2016 r.