Budowa ścieżek rowerowych (2017-2021), budowa parkingu Parkuj i Jedź w Otrębusach (2018-2020), rewaloryzacja pałacu w Brwinowie (2017), środki na rewitalizację parku (2016)

Rozwój systemu dróg rowerowych w gminie Brwinów - etap II

Kwota dofinansowania: 4 524 350,17 zł
Koszt całkowity: 5 129 186,05 zł
Termin realizacji: 2017-2021

W planach jest budowa ścieżek rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych, które mają powstać m.in. w Grudowie – od skrzyżowania z drogą do Brwinowa do granicy z Falęcinem, a także z Grudowa wzdłuż torów kolejowych do Milanówka. Będzie to ciąg dalszy ścieżki wybudowanej w latach ubiegłych, a która połączy Brwinów z Milanówkiem. Ścieżka wzdłuż ulicy Pruszkowskiej powstanie na odcinku od ronda F. Nowosielskiego do ronda W. Kowalskiego. Zostanie też przebudowany istniejący chodnik wzdłuż ul. Piłsudskiego w Brwinowie do szerszego ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od budowanego ronda na skrzyżowaniu z ul. Biskupicką do Szkoły Podstawowej nr 1. W miejscowości Moszna powstanie ścieżka na odcinku od ronda obwodnicy wsi Moszna do wiaduktu nad autostradą A2 na granicy z Pruszkowem. Mieszkańcy zyskają bezpieczne połączenie pieszo-rowerowe. Kolejne ścieżki planowane są wzdłuż ul. Słonecznej w Żółwinie, a także wzdłuż ul. Natalińskiej w Otrębusach na odcinku od WKD Otrębusy do skrzyżowania z ul. Piaseckiego (przy szkole). Projekt obejmuje również zwrot znacznej części środków wydanych na budowę ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Piaseckiego, ul. Poziomki i ul. Malinowej w Otrębusach (na odcinku od skrzyżowania z ul. Natalińską do obiektów Zespołu "Mazowsze").

 

Budowa parkingu Parkuj i Jedź w Otrębusach


Kwota dofinansowania: 723 120,98 zł
Koszt całkowity: 1 197 856, 16 zł
Działanie: Działania 4.3 „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza”

Projekt realizowany w latach 2018-2020 przy współudziale dofinasowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną” Działania 4.3. „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza” Poddziałania 4.3.2. „Mobilność miejska w ramach ZIT” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (2014-2020).
W ramach projektu zostały zbudowane 42 miejsca postojowe dla samochodów osobowych, w tym 2 miejsca przeznaczone dla osób z niepełnosprawnościami, oraz zadaszone miejsca na 22 rowery. Aby ułatwić poruszanie się na terenie parkingu, powstała również droga manewrowa zakończona okrągłym placem do zawracania połączona zjazdem z ul. Natalińską oraz ciąg pieszo-rowerowy. Wybudowano oświetlenie i odwodnienie, postawiono wiatę na rowery i zamontowano stojaki na rowery. Zamontowano również infrastrukturę towarzyszącą tj. monitoring, system kontroli wjazdu i wyjazdu (szlabany) wraz z samoobsługową kasą. Od strony torów WKD parking został wygrodzony barierami uniemożliwiającymi skracanie drogi przejścia z parkingu na perony WKD. Parking będzie punktem przesiadkowym dla pasażerów WKD oraz miejskiej komunikacji autobusowej.

 

Pałac w Brwinowie – rewaloryzacja zabytkowego obiektu z przeznaczeniem na działalność kulturalną

Kwota dofinansowania: 2 954,017,18 zł
Koszt całkowity: 9.626.297,00 zł
Działanie: 5.3 Dziedzictwo kulturowe

Dotacja zostanie przeznaczona na przebudowę, remont i adaptację na cele kulturalne zabytkowego pałacu w parku miejskim w Brwinowie. W ramach projektu zostanie również zakupione wyposażenie, a w ramach działań promocyjnych zostanie wydany folder o rewitalizacji i album „Poznaj Brwinów” z prezentacją odnowionego pałacu. Docelowo w obiekcie odbywać się będą zajęcia kulturalno-edukacyjne i imprezy artystyczne. Projekt jest realizowany w partnerstwie z Miejską Biblioteką Publiczną im. Poli Gojawiczyńskiej w Podkowie Leśnej i Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego im. Stefana Woydy w Pruszkowie. Umowa została podpisana w kwietniu 2017 r.

 

Rozwój systemu dróg rowerowych w gminie Brwinów: 5,48 km dróg rowerowych

Kwota dofinansowania: 4.400.019,04 zł
Koszt całkowity: 5.775.834,17 zł
Działanie: 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza

Projekt realizowany w latach 2017-2019 przy współudziale dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną” Działania 4.3 „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza” Poddziałania 4.3.2 „Mobilność miejska w ramach ZIT” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego. W jego ramach wybudowano lub przebudowano w sumie 5,48 km dróg rowerowych wzdłuż dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich, w tym: ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Granicznej w Brwinowie od ul. Pszczelińskiej do ul. Pruszkowskiej, ścieżka rowerowa i ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż ul. Kazimierzowskiej w Owczarni od granicy z Miastem Podkowa Leśna do ul. Książenickiej, ścieżka rowerowa i ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż ul. Sochaczewskiej od ul. Przejazd do Grudowa, ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Wilsona w Brwinowie od ul. Lilpopa do skrzyżowania z drogą wojewódzką 719, ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego od ul. S. Woydy do Kotowic oraz ścieżka rowerowa i ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż ul. Przejazd od ul. Mszczonowskiej do ul. Sochaczewskiej.
Wybudowane w ramach projektu drogi rowerowe zostały zrealizowane w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego i zostały oznakowane stosownym oznaczeniem.

 

 

Refundacja kosztów inwestycji przeprowadzonej w parku miejskim w Brwinowie w 2013 roku.

Kwota dofinansowania: 812.698,43 zł
Koszt całkowity: ok. 1,2 mln zł

Rewitalizacja parku miejskiego w Brwinowie w 2013 r. objęła remont głównego ciągu pieszego, budowę nowego chodnika, oświetlenia i systemu monitoringu. Pojawiły się nowe ławki i kosze na śmieci. Zakres prac objął nową nawierzchnię alej parkowych o łącznej długość ok. 670 m, oświetlenie oraz zasilania monitoringu. Zamontowano 9 kamer, które poprawiły bezpieczeństwo na terenie parku. W październiku 2015 r. pojawiła się szansa na wykorzystanie oszczędności środków unijnych z poprzedniej perspektywy 2007-2013 i umieszczenia projektu Rewitalizacji Parku Miejskiego w Brwinowie na liście rezerwowej Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych RPO WM 2007-2013. Umowa została podpisana w październiku 2016 r.