Pracodawcy, którzy chcą ubiegać się o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika, powinni zapoznać się z odpowiednimi przepisami. Nie wszyscy mogą skorzystać z takiej możliwości.

Referat Oświaty informuje, że zgodnie z obowiązującymi przepisami (art. 122 ust. 1 pkt 2) ustawy Prawo oświatowe pracownik młodociany zatrudniony u pracodawcy będącego rzemieślnikiem zdaje egzamin czeladniczy, a u pracodawcy niebędącego rzemieślnikiem – egzamin zawodowy przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Przynależność do izby rzemieślniczej nie jest warunkiem uznania danego przedsiębiorcy za rzemieślnika.

Zgodnie z zapisem art. 2 ust. 1 ustawy o rzemiośle rzemieślnikiem jest osoba fizyczna, która zawodowo wykonuje działalność gospodarczą z wykorzystaniem swoich zawodowych kwalifikacji i pracy własnej, w imieniu własnym i na własny rachunek – jeżeli jest ona mikroprzedsiębiorcą, małym przedsiębiorcą albo średnim przedsiębiorcą.

Do rzemiosła nie zalicza się działalności handlowej, usług hotelarskich, działalności transportowej, usług świadczonych w wykonywaniu wolnych zawodów, usług leczniczych oraz działalności wytwórczej i usługowej artystów plastyków i fotografików.