Prowadzone w grudniu badania związane z budową i funkcjonowaniem Centralnego Portu Komunikacyjnego dotyczyć będą środowiska przyrodniczego, wód powierzchniowych, jakości powietrza, analizy krajobrazu oraz obiektów cennych kulturowo.

Na terenie gminy Brwinów będą prowadzone badania dotyczące inwentaryzacji ptaków (m.in. badania transektowe), ssaków oraz miejsc hibernacji nietoperzy. Tak jak w ubiegłych miesiącach obszarem prac będą tereny ogólnodostępne, a eksperci będą poruszać się pieszo i pojazdami w sposób niekolidujący z ruchem lokalnym, jak też bez powodowania szkód w uprawach.  Prace obejmą obserwacje, notatki, wykonywanie dokumentacji fotograficznej obiektów badań - bez rejestracji danych osobowych mieszkańców. Jedynie obserwacje nietoperzy będą wiązały się z bezpośrednim kontaktem Wykonawcy z właścicielami nieruchomości w celu uzyskania zgody na wejście na teren posesji. Osoby liczące nietoperze podejmą próbę nieinwazyjnego oznaczenia przynależności gatunkowej, z zachowaniem ciszy i możliwie krótkim oświetleniem latarką bez zdejmowania nietoperzy ze ścian czy wyciągania ze szczelin. Pobyt w obiektach, gdzie zimują nietoperze, będzie ograniczony do minimum

Badania jakości wód powierzchniowych w zakresie wskaźników fizykochemicznych oraz badania natężenia przepływu w rzekach będą prowadzone w drugiej połowie grudnia 2021 r. przez 1-2 dni, w wytypowanych punktach pomiarowych. Dwa takie punkty wyznaczono na terenie gminy Brwinów. Termin pomiarów przepływu uzależniany jest od sytuacji hydrologicznej, którą można prognozować maksymalnie na ok. 7 dni przed pomiarem. Badania odbędą się w sposób nieangażujący mieszkańców, będą prowadzone na terenach ogólnodostępnych, wzdłuż cieków.

Podczas prac w terenie eksperci prowadzący badania będą nosili imienne identyfikatory wydane przez spółkę Centralny Port Komunikacyjny. Realizatorem prac jest konsorcjum pod przewodnictwem Arup Polska Sp. z o.o., który dla przedmiotowej inwestycji pełni funkcję Konsultanta ds. ochrony środowiska.

ptaki
monitoring-wod
ssakinietoperze