Nadal prowadzone są badania w zakresie ochrony środowiska naturalnego, związane z budową i funkcjonowaniem Centralnego Portu Komunikacyjnego.

W listopadzie 2021 r. są prowadzone badania w zakresie ochrony środowiska naturalnego, związane z budową i funkcjonowaniem Centralnego Portu Komunikacyjnego w następujących obszarach: środowisko przyrodnicze i jakość wód powierzchniowych, analiza krajobrazowa, badanie parametrów fizyko-chemicznych tła powietrza oraz wizja lokalna zabytków i obiektów cennych kulturowo.

Na terenie gminy Brwinów wyznaczono lokalizacje, w których mogą gromadzić się ptaki migrujące. Wszelkie obserwacje zasadniczo odbywają się w sposób nieangażujący mieszkańców, na terenach ogólnodostępnych. Badania jakości wód powierzchniowych w zakresie wskaźników fizykochemicznych oraz badania natężenia przepływu w rzekach będą prowadzone w drugiej połowie listopada 2021 r. przez 1-2 dni, w wytypowanych punktach pomiarowych (przedstawionych na rysunku). Termin pomiarów przepływu uzależniany jest od sytuacji hydrologicznej, którą można prognozować maksymalnie na ok. 7 dni przed pomiarem. Pomiary natężenia przepływu oraz pobory wód do badań fizykochemicznych odbywają się tego samego dnia lub w zbliżonym terminie, w celu powiązania danych hydrochemicznych z hydrologicznymi. Obszarem prac będą rzeki (koryta cieków, strefa przybrzeżna). Eksperci będą poruszać się pieszo (wzdłuż rzek) oraz pojazdami w sposób niekolidujący z ruchem lokalnym, jak też bez powodowania szkód w uprawach i w sposób nieangażujący mieszkańców.

W listopadzie br. planowane są wyjazdy terenowe w celu pozyskania dokumentacji fotograficznej w tym panoram 360˚ oraz identyfikacji typów krajobrazów.Do pozyskania serii fotografii wykorzystany będzie aparat fotograficzny wyposażony w ultraszerokokątny obiektyw typu FishEye o ogniskowej 7,5 mm, z wykorzystaniem głowicy panoramicznej w celu wyeliminowania tzw. błędu paralaksy. Dokumentacja fotograficzna z powietrza wykonana będzie za pomocą niewielkiego drona wyposażonego w kamerę. Identyfikacja, charakterystyka i waloryzacja istniejących typów krajobrazów zostanie przeprowadzona w obszarze inwestycji i w 10 km buforze od jego granic.

Badania jakości powietrza w rejonie inwestycji w zakresie parametrów fizykochemicznych tła powietrza będą prowadzone w listopadzie br. w wytypowanych punktach pomiarowych. Kampanię pomiarową zaplanowano do realizacji w 6 seriach pomiarowych, które obejmą okres listopad 2021 – styczeń 2022 oraz kwiecień 2022 – czerwiec 2022. Badania pozwolą na określenie poziomu stężenia badanych zanieczyszczeń w powietrzu. Będą prowadzone na terenach zabudowanych (terenach ogólnodostępnych). Pozwolą na ocenę jakości powietrza w zakresie stężenia ditlenku azotu NO2, ditlenku siarki SO2, ozonu O3, BTEX (benzenu, toluenu, etylobenzenu i ksylenu) oraz TPH (sumy węglowodorów petrochemicznych C6-C16 aromatyczne i alifatyczne – jako tło do użytkowania paliw i produktów ropopochodnych na lotnisku). Zostaną też wykonane pomiary pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5.

W listopadzie br. planowana jest weryfikacja zebranych danych dotyczących lokalizacji poszczególnych obiektów zabytkowych i cennych pod względem kulturowym i historycznym – dla tych obiektów, dla których są wątpliwości odnośnie ich dokładnej lokalizacji (gdy nie można jej jednoznacznie określić na podstawie danych pozyskanych lub przekazanych przez organy). Wejścia w teren będą się odbywały sukcesywnie w kolejnych gminach, dla których zebrany zostanie komplet danych. Nie przewiduje się interakcji z mieszkańcami. Badania terenowe będą odbywały się w sposób nieangażujący mieszkańców i będą prowadzone na terenach ogólnodostępnych.

Podczas prac w terenie eksperci prowadzący badania będą nosili imienne identyfikatory wydane przez spółkę Centralny Port Komunikacyjny. Realizatorem prac jest konsorcjum pod przewodnictwem Arup Polska Sp. z o.o., który dla przedmiotowej inwestycji pełni funkcję Konsultanta ds. ochrony środowiska.