Kontynuowane są badania w zakresie ochrony środowiska naturalnego, związane z budową i funkcjonowaniem Centralnego Portu Komunikacyjnego. Niektóre obejmują swoim zasięgiem część terenu gminy Brwinów.

W sierpniu 2021 r. będą prowadzone badania dotyczące m.in. środowiska przyrodniczego i wodnego (badanie jakości wód powierzchniowych). Prowadzone też będą pomiary hałasu i analiza krajobrazowa.


Kontrola ryb będzie polegała na oznaczaniu gatunków złowionych metodą elektropołowów. Prace zostaną wykonane w przypadku dogodnych warunków pogodowych i hydrologicznych.

 

Badania jakości wód powierzchniowych w zakresie wskaźników fizykochemicznych oraz badania natężenia przepływu w rzekach będą prowadzone w drugiej połowie sierpnia 2021 r. przez 1-2 dni, na terenie gminy Brwinów w dwóch wytypowanych punktach pomiarowych (przedstawionych na rysunku). Pomiary natężenia przepływu oraz pobory wód do badań fizykochemicznych odbywają się tego samego dnia lub w zbliżonym terminie, w celu powiązania danych hydrochemicznych z hydrologicznymi. Kampania pomiarowa rozpoczęła się w marcu i będzie trwała 12 miesięcy. Prace obejmą pobór wód do badań laboratoryjnych oraz pomiar natężenia przepływu w ciekach. Badania terenowe pozwolą na ocenę stanu wód w następującym zakresie:

* Grupa wskaźników charakteryzujących warunki biogenne: azot amonowy, azot Kjeldahla, azot azotanowy, azot ogólny, fosfor ogólny, fosforany;
* Specyficzne zanieczyszczenia syntetyczne i niesyntetyczne wymienione w załączniku 14 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 11 października 2019 r. w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu chemicznego oraz sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych, a także środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz.U. 2019 poz. 2149);
*Natężenie przepływu wód w ciekach.

 

W dniach 09.08 - 27.08.2021 r. planowane są wyjazdy terenowe w celu pozyskania dokumentacji fotograficznej w tym panoram 360˚ oraz identyfikacji typów krajobrazów. Do pozyskania serii fotografii wykorzystany będzie aparat fotograficzny wyposażony w ultra szerokokątny obiektyw typu FishEye o ogniskowej 7,5 mm. W celu wyeliminowania tzw. błędu paralaksy zostanie zastosowana głowica panoramiczna. Dokumentacja fotograficzna z powietrza wykonana będzie za pomocą niewielkiego drona wyposażonego w kamerę. Naloty zostaną wykonane przez operatora posiadającego uprawnienia do lotów w kategorii otwartej (A1, A2, A3) oraz w kategorii szczególnej (STS01, NSTS01, NSTS02) potwierdzone stosownymi certyfikatami.

 
Wytypowane lokalizacje punktów pomiarowych hałasu będą na dalszych etapach stanowiły podstawę do opracowania projektu systemu monitoringu hałasu wokół lotniska CPK na etapie jego eksploatacji. Pomiary akustyczne będą prowadzone przez akredytowane w Państwowym Centrum Akredytacji laboratorium badawcze wyposażone w profesjonalną aparaturę pomiarową. W zależności od wyników analizy pomiarów zakończonych w lipcu 2021 r. badania w wybranych punktach mogą zostać powtórzone w pierwszych tygodniach sierpnia. Ich realizacja jest uzależniona od występowania określonych warunków meteorologicznych.

Wszystkie badania terenowe odbędą się w sposób nieangażujący mieszkańców i będą prowadzone na terenach ogólnodostępnych. Eksperci będą poruszać się pieszo oraz pojazdami w sposób niekolidujący z ruchem lokalnym, jak też bez powodowania szkód w uprawach. Podczas prac w terenie eksperci prowadzący badania będą nosili imienne identyfikatory wydane przez spółkę Centralny Port Komunikacyjny. Realizatorem prac jest konsorcjum pod przewodnictwem Arup Polska Sp. z o.o., który pełni funkcję Konsultanta ds. ochrony środowiska.

punktypomiaruhalasu
monitoring-wodprace-sierpien
ryby