W związku z planowaną budową Centralnego Portu Komunikacyjnego prowadzone są obecnie badania w zakresie ochrony środowiska. Dotyczą zarówno środowiska przyrodniczego i wodnego (w tym m.in. jakości wód powierzchniowych), jak również poziomu hałasu.

W czerwcu kontynuowane są badania przyrodnicze prowadzone przez firmę Arup Sp. z o.o. Podczas prac w terenie eksperci będą nosili imienne identyfikatory wydane przez spółkę Centralny Port Komunikacyjny. – Prowadząc obserwacje z miejsc ogólnodostępnych, dróg i punktów śródpolnych, nie będą oni angażować mieszkańców, wchodzić na zasiewy czy uszkadzać upraw – deklarują przedstawiciele CPK.

Badania przyrodnicze tylko w niewielkim stopniu obejmują teren gminy Brwinów, głównie w jej północno-zachodniej części. Prowadzone będą tutaj całodniowe obserwacje przelotu ptaków w wybrane dni miesiąca oraz prace inwentaryzacyjne dotyczące ptaków lęgowych. W porze nocnej odbywać się będzie rejestracja głosów nietoperzy.

Inwentaryzacja środowiska wodnego będzie prowadzona m.in. w korytach rzek i strefie przybrzeżnej. Eksperci będą poruszali się wzdłuż rzek, wykonując obserwacje, notatki i dokumentację fotograficzną. Pobiorą też próbki wód do badań laboratoryjnych i będą mierzyć natężenia przepływu.
Przed rozpoczęciem realizacji inwestycji w Baranowie zaplanowano także pomiary poziomu hałasu w dalszym i bliższym otoczeniu CPK. Wytypowane zostały punkty pomiarowe, które będą w przyszłości stanowiły podstawę do opracowania projektu systemu monitoringu hałasu wokół lotniska CPK na etapie jego eksploatacji. Pomiary akustyczne będą prowadzone w pięciu seriach między 14 czerwca a 16 lipca 2021 r. Ich realizacja jest uzależniona od określonych warunków meteorologicznych. Wykonawcą będą pracownicy laboratorium badawczego akredytowanego w Państwowym Centrum Akredytacji.