W związku ze stanem epidemii konieczne jest postępowanie zgodne z wytycznymi MRiRW oraz GIS. Obowiązkowa jest obecnie 14-dniowa kwarantanna.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pruszkowie informuje zgodnie z wytycznymi MRiRW oraz GIS, że:

1. Po przekroczeniu granicy RP przez cudzoziemca dokonuje się wpisu wszystkich osób przekraczających granicę, oprócz kierowcy, do sytemu EWP celem objęcia 14-dniową kwarantanną.

2. Po przyjeździe pracowników do miejsca docelowego na terenie powiatu pruszkowskiego, pracodawca/producent rolny zatrudniający zobowiązany jest do zgłoszenia Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Pruszkowie (właściwemu ze względu na miejsce lokalizacji gospodarstwa) faktycznej listy osób zatrudnionych w gospodarstwie zobowiązanych do odbywania w nim obowiązkowej kwarantanny.

3. Pracownik sezonowy odbywa 14-dniową kwarantannę na terenie gospodarstwa (siedlisko gospodarstwa wraz z działkami do niego należącymi).

4. Po przybyciu na teren gospodarstwa docelowego wymagane jest wykonanie wymazu do testu PCR, celem wykluczenia zakażenia bezobjawowego. Organizacja i koszt leży po stronie zatrudniającego pracowników gospodarza.

5. Jest możliwość, aby najwcześniej w 7 dniu kwarantanny pobrać pracownikowi ponowny wymaz do badania PCR, a po otrzymaniu wyniku ujemnego zwolnić go z odbywania dalszej części kwarantanny. Koszt testu pokrywa rolnik, u którego docelowo zatrudniony jest pracownik sezonowy.

Szczegółowy sposób zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom sezonowym i gospodarzom przebywającym na terenie gospodarstwa oraz wykaz laboratoriów COVID-19 zawierają wytyczne MRiRW oraz GIS.