Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej wraz z PGW Wody Polskie zapraszają 4 lutego 2020 r. na spotkanie w ramach konsultacji społecznych projektu planu przeciwdziałania suszy.

Trwają ogólnopolskie konsultacje społeczne projektu planu przeciwdziałania skutkom suszy (PPSS). To pierwszy tak kompleksowy dokument planistyczny dotyczący zjawiska suszy. Konsultacje odbywają się do 15 lutego 2020 r. Publiczna debata umożliwia każdemu interesariuszowi wyrażenie opinii i zgłoszenie uwag na temat projektu PPSS. Można to zrobić osobiście, listownie albo za pośrednictwem maila poprzez wypełnienie specjalnie przygotowanego formularza. Mogą również Państwo skorzystać z wygodnej formuły formularza online dostępnego na stronach: www.stopsuszy.pl oraz https://www.konsultacjesusza.pl. Projekt PPSS jest dostępny na stronach: www.stopsuszy.pl, https://www.konsultacjesusza.pl, www.wody.gov.pl, poszczególnych RZGW oraz na www.bip.gov.pl, https://gospodarkamorska.bip.gov.pl, www.gov.pl/web/gospodarkamorska. Organem właściwym do rozpatrywania zgłoszonych uwag i wniosków jest Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Przygotowany projekt PPSS powstał w ramach projektu „Opracowanie planów przeciwdziałania skutkom suszy na obszarach dorzeczy” realizowanego przez PGW Wody Polskie. Jego celem jest m.in.: wskazanie i zhierarchizowanie obszarów zagrożonych suszą, stworzenie propozycji zwiększenia ilości zasobów dyspozycyjnych wód oraz opracowanie katalogu działań minimalizujących skutki suszy. PPSS zostanie przyjęty w drodze rozporządzenia rozporządzenie ministra właściwego ds. gospodarki wodnej.


Serdecznie zapraszamy do udziału w konsultacjach!