Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Warszawie nakłada opłaty podwyższone za wydobywanie kopalin bez wymaganej koncesji oraz prowadzenie robót geologicznych bez zatwierdzonego projektu. Prowadzone postępowania wynikają głównie z nieświadomości ludzi w zakresie obowiązujących przepisów.

1. Wydobywanie kopalin, w tym piasku i żwiru

Przepisy ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2019 r., poz. 868 ze zm.) pozwalają na wydobywanie kopalin na podstawie koncesji udzielanych przez organy administracji geologicznej - starostów lub marszałków województw.

Dopuszczalne jest też wydobywanie piasków i żwirów bez koncesji na potrzeby własne osoby fizycznej, z nieruchomości stanowiących jej własność lub będącej w jej użytkowaniu wieczystym, bez prawa rozporządzania, w tym sprzedaży wydobytej kopaliny, jeżeli jednocześnie wydobycie:

- będzie wykonywane bez użycia środków strzałowych,

- nie będzie większe niż 10 m3 (ok. 16 ton) w roku kalendarzowym,

- nie naruszy przeznaczenia nieruchomości.

Koniecznym warunkiem jest jednak powiadomienie Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Warszawie, z 7-dniowym wyprzedzeniem, o zamiarze podjęcia wydobycia kopaliny, określające lokalizację zamierzonych robót (nr ewid. działki) oraz zamierzony czas ich wykonywania (np. w okresie od ... do . . . ).

W przypadku naruszenia ww. wymagań, właściwy organ nadzoru górniczego ustala prowadzącemu taką działalność w drodze decyzji opłatę podwyższoną za wydobytą wcześniej kopalinę, która w przypadku piasku i żwiru wynosiła w 2019 r. 24,80 zł/tonę.

Do pobrania: Zawiadomienie o zamiarze wydobycia na własne potrzeby [PDF]


2. Wykonywanie prac geologicznych - np. wiercenie studni.

Prace geologiczne z zastosowaniem robót geologicznych mogą być wykonywane tylko na podstawie projektu robót geologicznych. Są jednakże wyjątki, gdy nie stosuje się przepisów, np.: do wykonywania wkopów oraz otworów wiertniczych o głębokości do 30 m w celu wykorzystania ciepła Ziemi poza obszarami górniczymi, czy do wykonywania wkopów oraz otworów wiertniczych o głębokości do 30 m w celu wykonywania ujęć wód podziemnych na potrzeby poboru wód podziemnych w ilości nieprzekraczającej 5 m-^ na dobę, poza obszarami górniczymi utworzonymi w celu wykonywania działalności metodą otworów wiertniczych.

Powyższe oznacza, że w przypadku wykonywania studni o głębokości przekraczającej 30 m i/lub planowanym poborze wody większym niż 5 m^ na dobę, wymagany jest projekt robót geologicznych. Jego brak skutkuje nałożeniem przez organ nadzoru górniczego opłaty podwyższonej w wysokości 40 tys. zł.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami stroną postępowań w przypadku ustalania opłat podwyższonych jest odpowiednio:

1) przedsiębiorca, albo

2) podmiot, który prowadzi działalność bez wymaganej koncesji, albo

3) podmiot, który prowadzi roboty geologiczne z rażącym naruszeniem warunków określonych w zatwierdzonym albo podlegającym zgłoszeniu projekcie robót geologicznych, albo

4) podmiot, który prowadzi roboty geologiczne bez zatwierdzonego albo podlegającego zgłoszeniu projektu robót geologicznych.

W przypadku braku ww. podmiotów stroną postępowania jest właściciel nieruchomości albo inna osoba posiadająca tytuł prawny do nieruchomości, na której jest prowadzona ta działalność lub roboty geologiczne.

 

Więcej informacji:

Okręgowy Urząd Górniczy w Warszawie:

tel. 22 59 69 100, 22 69 69 125, 22 59 69 134

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.