BURMISTRZ GMINY BRWINÓW stosownie do przepisu art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm.), podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

 

Lp

Oznaczenie nieruchomości wg KW oraz ewidencji gruntów

Powierzchnia nieruchomości.

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości i jej sposób zagospodarowania

Termin zagospodarowania. Cena nieruchomości oraz wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego.

Wysokość opłat z tytułu

 dzierżawy.

Termin wnoszenia opłat

Zasady aktualizacji opłat

Informacje o przeznaczeniu do zbycia

1

Działka ewidencyjna numer 30, obręb 0001 Brwinów Miasto, ul. Biskupicka, Brwinów, WA1P/00047519/9.

2,0860 ha

Nieruchomość gruntowa głównie zajęta pod wodę i roślinność wodną oraz w części teren rekreacyjny. Powierzchnia wody – 1,3941 ha.

Zbiorniki wodne niestanowiące stawów rybnych  wraz z terenem niezbędnym do ich funkcjonowania oraz rekreację.

Nie dotyczy

0,02 zł/1 m2 powierzchni nieruchomości + 23 % VAT.

Dzierżawca zobowiązany będzie płacić podatek rolny.

Czynsz dzierżawny comiesięczny płatny z góry, do dnia 20 każdego miesiąca w którym jest on wymagalny.

Czynsz podlega corocznej waloryzacji, w oparciu o aktualny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za ostatni rok, ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Waloryzacja dokonywana będzie tylko w przypadku podwyższenia wskaźnika.

Oddanie w dzierżawę na czas oznaczony - 10 lat.

 

Zasady wydzierżawiania nieruchomości gminnych reguluje Uchwała Nr XXXI.319.2012 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 26 października 2012 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Brwinów oraz ich wydzierżawiania, najmu, lub oddawania w użytkowanie na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2012 r. poz. 9734).

Wykaz umieszczono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Gminy Brwinów przy ul. Grodziskiej 12, na okres 21 dni, tj. od dnia 7 czerwca 2019 roku do dnia 28 czerwca 2019 roku. Dodatkowe informacje – tel. 22 738 26 94, w dniach poniedziałek – czwartek – 8.00 – 15.00 oraz piątek 8.00 – 14.00.

Informacja o obwieszczeniu powyższego wykazu ukazała opublikowano w dzienniku internetowym Infopublikator.pl - www.infopublikator.pl,się w dniu 7 czerwca 2019 roku .